Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka pogonskog goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 177-1-1-1-132/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Dragana Aleksić
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402752740009
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pogonskog goriva za potrebe Službe za zajedničke
poslove Vlade RS
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pogonskog goriva
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 5 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 21.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.10.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Administrativni centar Vlade RS, Lamela A, 9. sprat,
sala broj 32
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Broj računa na koji će se uplaćivati nadoknada za preuzimanje TD
na žiro-račun Javnih prihoda RS 562-099-00000-556-87, sa
naznakom vrste prihoda 722511, šifra opštine 002 i šifra
buxetske organizacije 0420001. Potvrdu o uplati prezentirati
prilikom preuzimanja TD.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dragana Aleksić
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Jasna Savković
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva za potrebe službenih vozila
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Na Benzinskim pumpama
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva za potrebe dizel električnih agraegata,
motornog električnog agregata, motorne kosilice i motorne
grtaljke snijega
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Administrativni centar Vlade RS
(A-14654-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: