Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za samohodnu hidrauličnu podgradu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-562/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Edin Kasper
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za samohodnu hidrauličnu podgradu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za samohodnu hidrauličnu podgradu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
125.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Isporuka u roku od 45 dana od dana prijema narudžbe, a po
potpisivanju ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
22.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Rudarska bb, Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se izdaje isključivo po prijemu pismenog
zahtjeva za izdavanje tenderske dokumentacije i dokaza o uplati
naknade za otkup tenderske dokumentacije.
Zahtjev za otkup tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade
za otkup tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti putem fax-a
na broj: 032/552-530 ili 032/552-531 ili putem mail-a
rmu.kasperŽgmail.com.
Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije se može
uplatiti na žiro račun broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa naznakom "ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE
OP: 33/14"
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik
Adresa: Rudarska bb
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta: rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
(A-14884-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: