Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka laboratorijske opreme i sitnog inventara u laboratoriji za vještačenje kompjuterskih sistema: software i hardware, antistatička podloga, odjeća i obuća...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I
VJEŠTAČENJA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 316-1-1-1-47/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
Kontakt osoba: Dragana Milidragović
Adresa: Nikole Tesle bb
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Istočno Sarajevo
IDB/JIB: 4402992540007
Telefon: 057320306
Faks: 057320303
Elektronska po{ta: afiv@afiv.gov.ba
Internet adresa:www.afiv.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme i sitnog inventara u
laboratoriji za vještačenje kompjuterskih sistema
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka neophodne opreme (software i hardware), zaštitne
opreme, alata i pribora (antistatička podloga, odjeća i obuća) za
premanje laboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kao u koraku 1.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači mogu obezbijediti tendersku
dokumentaciju na osnovu pismenog zahtjeva za preuzimanje
tenderske dokumentacije poslatog putem faksa na broj:
057/320-303 ili na e-mail:dragana.milidragovicŽafiv.gov.ba.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema (hardwer i softwer) za forenzičku obradu
HDD-ova i NAND Flashbazirnih uređaja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja ugovorenih obaveza.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kao u koraku 1.
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LaboratorijskaESDi druga oprema ( instrumenti, alat i pribor
za forenzičku obraduHDD-ova)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja ugovorenih obaveza.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kao u koraku 1.
(A-14771-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: