Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 12:58

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera i usluga održavanja računarske opreme

Izvor: Akta.ba, 25.03.2020.

R  e  p  u  b  l  i k  a    S  r  p  s k  a

OPŠTINA OSMACI

NAČELNIK OPŠTINE OSMACI       

 

Broj: 02-014-102/20

Datum: 25.03.2020.godine         

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/14), člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   d o n o s i

 

O D L U K U

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Odobrava se javna nabavka roba „Toneri i održavanje računarske opreme“.

 

II

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba provešće se putem direktnog sporazuma.

 

III

Procijenjena vrijednost nabavke je 2.350,75 KM bez PDV-a.

           

IV

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke vršiće se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu opštine Osmaci, sa konta 412300.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Osmaci”.

 

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa potrebama za funkcionisanje Opštinske uprave i planiranim sredstvima u budžetu opštine za nabavku tonera i održavanje računarske opreme odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: