Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 13:55

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala za 2020. godinu

Izvor: Akta.ba, 25.03.2020.

OPŠTINA OSMACI

 

NAČELNIK OPŠTINE OSMACI  

Broj: 02-014-63/20

Datum: 20.02.2020.godine         

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/14), člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   d o n o s i

 

O D L U K U

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Odobrava se javna nabavka roba „Kancelarijski materijal za 2020.godinu.

 

II

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba provešće se putem direktnog sporazuma.

 

III

Procijenjena vrijednost nabavke je 6.000,00 KM bez PDV-a.

           

IV

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke vršiće se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu opštine Osmaci, sa konta 412300.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Osmaci”.

 

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa potrebama za funkcionisanje Opštinske uprave i planiranim sredstvima u budžetu opštine za nabavku kancelarijskog materijala odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: