Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 15:09

(poništenje aukcije) Nabavka goriva

Izvor: Akta.ba, 13.04.2020.

Broj: 02-014-127/20

Datum: 13.04.2020.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2.  tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/14) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,              d o n o s i

 

O D L U K U

O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE GORIVA

 

I

Poništava se postupak javne nabavke goriva, pokrenut Odlukom o javnoj nabavci, broj:02-014-100/20 od 24.03.2020.godine.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Osmaci”.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 24.03.2020.godine donesena je Odluka o javnoj nabavci goriva, broj:02-014-100/20, i to putem Konkurentskog zahtjeva. Obavještenje o javnoj nabavci, broj:591-7-1-20-3-1/20, objavljeno je dana 24.03.2020.godine u 1330 časova na portalu Agencije za javne nabavke BiH. Zahtjev za dostavu ponuda upućen je na tri adrese i to:

-           „SAS“ d.o.o. Priboj

-           „KESO-PROMET“ d.o.o. Zvornik

-           „DRINA BENC“ d.o.o. Zvornik.

 

Otvaranje ponuda je bilo zakazano za dan 13.04.2020.godine sa početkom u 1300 časova.

 

Kako do naznačenog vremena nije stigla nijedna ponuda, a poštujući odredbe člana 69. stav 2. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:38/14), ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

 

                                                     N A Č E L N I K                                                                                                                                                                                                   

                                                Ljubo Petrović, dipl.ecc  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: