Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.12.2020. 09:40

(HR) Nabavka digitalnog mobilnog RTG uređaja

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.12.2020.

Hrvatska-Split: Rendgenske naprave

2020/S 242-596655

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063283
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefon: +385 21556315/+385 21556994
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.kbsplit.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0043961

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Digitalni mobilni RTG uređaj

Referentni broj: 23.1.97./2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33111000 Rendgenske naprave

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Digitalni mobilni RTG uređaj procijenjene vrijednosti 460 000,00 HRK bez PDV-a (dio od 1 980 000,00 HRK bez PDV-a), nabava s isporukom, instalacijom, kompletnim servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji kroz razdoblje od minimalno 24 mjeseci.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 980 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33111000 Rendgenske naprave

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

II.2.4)Opis nabave:

Digitalni mobilni RTG uređaj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog održavanja / Ponder: najviše 12 bodova

Cijena - Ponder: najviše 88 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 980 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 15

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Temeljem članka 266. Zakona gospodarski subjekt ispunjavanje uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se:

1. izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Ubrzani postupak

Obrazloženje: 

Zbog razloga iznimne žurnosti radi hitnih intervencija obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu epidemijom bolesti COVID-19 krajnji rok je određen temeljem članka 234. stavak 1. Zakona.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/12/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 24/12/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

08/12/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: