Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 14:21

(aukcija) Nabavka potrošnog materijala za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-828-3-540/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br: 01-16618-1/20 radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih
sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog klničkog centra
Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.02.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetski klinički
centar Republike Srpske, ul. Dvanaest beba bb (zgrada Ginekologije, kancelarija
broj 23)
Datum i vrijeme 11.02.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno:naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-16618-1/20, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu: Univerzitetski linički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba b.b. Ponude se predaju lično na
protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 11.02.2021.godine do 9
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve
troškove ponuđača u otvorenom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje
vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra
Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu "FORCE TRAID"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenederskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

634750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.02.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.02.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra
Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu "ERBE"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenederskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

218600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.02.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.02.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra
Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu "ARTHREX"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenederskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.02.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.02.2021. 10:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center of Republika Srpska
UIN 4400928890000
Contact person Valentina Gordić
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 343-391
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no. 01-16618-1/20 for the public procurement of consumables for electrosurgical platforms for the needs of the
University Clinical Center of Republika Srpska

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procurement of consumables for electrosurgical platforms for the needs of the University Clinical Center of Republika
Srpska


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33140000-3 Medical consumables


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 3 31.01.2021.
2 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 3 31.01.2021.
3 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 3 31.01.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 1 11.02.2021. 09:00
2 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 1 11.02.2021. 09:00
3 Potrošni materijal za elektrohirurške platforme za potrebe Službe 1 11.02.2021. 09:00

 

 

Address and place Twelve baby streets without the number of the University Clinical Center of


Republika Srpska

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids must be submitted in a sealed envelope, which should be indicated: name and address of the contracting authority, the
name and address of the bidder in the upper left corner of the envelope, procurement number: 01-16618-1/20, the name
of the object of procurement and indications "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" to the following address: UNIVERZITETSKI
KLINICKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Bids should be presented in person to the protocol of PHI University
Clinical Center of Republika Srpska or by recommended mail until 11.02.2021. up to 9 hrs. Incomplete or late bids shall not
be considered. During opening of nids, one representative of each bidder may be present upon presenting of written
authorization. PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka is not responsible for any incurred expenses of Bidder in
open international procedure. Contracting Authority holds the hight to cancel tender or to reject all tenders in any time
before signing of contract in accordance with Article 69 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina
(Official Gazette of B&H, no.39/14).

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: