Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.12.2020. 09:40

(HR) Nabavka paketa hrane i paketa higijenskih potrepština

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.12.2020.

Hrvatska-Virovitica: Razni prehrambeni proizvodi

2020/S 250-623832

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HCK–Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Nacionalni registracijski broj: 36429744885
Poštanska adresa: Masarykova 6
Mjesto: Virovitica
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
Poštanski broj: 33000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dario Vranek
E-pošta: dario.vranek@virovitica.hr
Telefon: +385 33638873
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ck-gdck-virovitica.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0045209
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Socijalna skrb

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava paketa hrane i paketa higijenskih potrepština

 

Referentni broj: EV:2/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava paketa hrane i paketa higijenskih potrepština.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 891 415.20 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Paket hrane A i paket hrane B

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava paketa hrane.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke pojedinačne narudžbe / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 567 180.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“.

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Paket higijenskih potrepština – Paket C

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava paketa higijenskih potrepština.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke pojedinačne narudžbe / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 324 235.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegov poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/01/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/01/2021
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: