Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 08:47

(poništenje aukcije) Nabavka kompjuterske opreme, lot 2

Izvor: Akta.ba, 11.12.2020.

Broj: 04-16-4-8486-25/20

Sarajevo, 11.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02,102/09 i 72/17), člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stav (1), a u vezi sa članom 68. stav (4) tačkai) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), ministar sigumosti Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme"

- LOT 2 Nabavka mrežne opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj: 04-16-4-8486/20 od 30.10.2020. godine, raspisan i objavljen naportalu javnih nabavki dana 13.11.2020. godine, u dijelu LOT 2 Nabavka mrežne opreme, glavni CPV KOD 30000000-9, dodatni CPV KOD 30200000-1, te se odbacuje ponuda ponuđača "PROINTERITSS" d.o.o. Sarajevo jer ne ispunjava sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije i nije potpuna.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba) te će biti dostavljena ponuđaču "PROINTER ITSS" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo sigumosti BiH je dana 30.10.2020. godine Odlukom o pokretanju procedure javne nabavke, broj: 04-16-4-8486/20, pokrenulo proceduru javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 2 Nabavka mrežne opreme, procijenjene vrijednosti 18.800,00 KM bez PDV-a, putem otvorenog postupka sa objavom na portalu javnih nabavki dana i uz predviđenu upotrebu e-aukcije. Obavještenje o nabavci, broj: 268-1-1-38-3-28/20, objavljeno je dana 13.11.2020. godine na portalu javnih nabavki.

 

U postupku ocjene ponude ponuđača "PROINTER ITSS" d.o.o. Sarajevo, kao jedine ponude, Komisija za javne nabavke u Ministarstvu sigumosti Bosne i Hercegovine, fomiirana Odlukom o imenovanju Komisije za javne nabavke u MinisLarsLvu sigumosli Bosne i Hercegovine, broj: 04-16-4-8486-12/20 od 23.11.2020. godine, je izvršila ocjenu ponude te sačinila zapisnik o ocjeni ponude, broj: 04-16-4-8486-21/20 od 10.12.2020. godine, te utvrdila da ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Naime, ponuđač je dostavio 2 (dvije) potvrde o uspješno realizovanim ogovorima kako je propisano tačkom 3.4 Tenderske dokumentacije, a kojim se potvrđuje uspješna realizacija

 

ugovora u iznosu od 20.000 KM j 7.000 KM. Tačkom 3.4. Tenderske dokumentacije za LOT 2 navedeno da ponudač trcba da ispunjava, izmedu ostalih, i sljedeće uslove: ,.Za LOT 2: da ima uredno izvršena najmanje dva ugovora o nabavci iste lli siične opreme čiji iznos nije manji od procijenjene vrijednosti nabavke za LOT 2 u posljednje tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako jc ponudač rcgistrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godinc". Tako ponudač nijc dostavio dvijc ponudc kdko jc tialcno u Tcndciskoj dokumentaciji odnosno kojim će se potvrditi uspješna realizacija ugovora čiji iznos nije manji od procijenjene vrijednosti nabavke.

 

Kako ponuda u skJadu sa odredbama člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama nije potpuna i neispunjava sve zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, a u skladu sa odredbama iz člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ponuda je neprihvatljiva.

 

Cijeneći sve naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: