Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 13:54

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera

Izvor: Akta.ba, 30.11.2020.

Načelnik opštine Donji Žabar, na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 17. i člana 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“, broj 12/14), donosi:

 

O D L U K U

o pristupanju postupku javne nabavke roba - nabavka tonera

 

I

Pristupa se postupku javne nabavke roba - TONERI za potrebe Opštinske uprave opštine Donji Žabar predviđena Planom javnih nabavki za 2020.godinu pod rednim brojem 1. ROBE - 1.5. Toneri za potrebe opštinske uprave, JRJN-30125110-5, prema Trebovanju od 26.10.2020.godine.

 

II

Procijenjena vrijednost javne nabavke je do 300,00 KM bez PDV-a.  Ponedjeljak, 30. novembar 2020.godine. - SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DONjI ŽABAR - Broj 9/20 strana 22.

 

III

Sredstva za izvršenje ove Odluke obezbijediće se iz budžeta opštine Donji Žabar za 2020.godinu, ekonomski kod 412310 - Rashodi za kancelarijski materijal. Plaćanje po dostavi fakture za isporučenu robu, u skladu sa članom 7. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“, broj 12/14).

 

IV

Za predmetnu nabavku sprovešće se direktni sporazum u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“, broj 12/14).

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 02-404-4-3/20

Datum: 26.10.2020.godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nikola Đokanović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: