Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 09:56

(HR) Nabavka paketa hrane za projekt Život dostojan čovjeka, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

Hrvatska-Valpovo: Razni prehrambeni proizvodi

2020/S 252-635525

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Nacionalni registracijski broj: 94835669718
Poštanska adresa: Prilaz Crvenog križa 2
Mjesto: Valpovo
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31550
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tamara Katalinić; Zdenko Prgomet
E-pošta: info@crvenikrizvalpovo.hr
Telefon: +385 31651479
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.crvenikrizvalpovo.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0045919

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

Referentni broj: 01-2020/VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 544 640.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo – grupa I. – paketi hrane

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno dokumentaciji o nabavi iz točke 2.5. mjesto isporuke.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, grupa I. – paketi hrane.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (Ri) - najviše 10 bodova / Ponder: 1;5;10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (C - najviše 90 bodova) / Ponder: C = (Cn/Cp) * 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 257 920.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

U sklopu projekta: Br. Ugovora: 12 „Život dostojan čovjeka“ koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. - 2020. u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpot...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo - grupa II. – paketi hrane – cvjetni med

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno dokumentaciji o nabavi iz točke 2.5 mjesto isporuke.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, grupa ii. – paketi hrane – cvjetni med.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (Ri) - najviše 10 bodova / Ponder: 1;5;10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (C - najviše 90 bodova) / Ponder: C = (Cn/Cp) * 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 112 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

U sklopu projekta: Br. Ugovora: 12 „Život dostojan čovjeka“ koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. - 2020. u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpot...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo - grupa III. – paketi hrane – trajne kobasice

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno dokumentaciji o nabavi iz točke 2.5 Mjesto isporuke.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava paketa hrane za projekt „Život dostojan čovjeka“, Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, grupa III. – paketi hrane – trajne kobasice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke (Ri) - najviše 10 bodova / Ponder: 1;5;10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (C - najviše 90 bodova) / Ponder: C = (Cn/Cp) * 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 174 720.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

U sklopu projekta: Br. Ugovora: 12 „Život dostojan čovjeka“ koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. - 2020. u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpot...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 30/04/2021

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, prilaz crvenom križu 2, valpovo, soba – ured ravnateljice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu javna nabave
Poštanska adresa: Koturaška c. 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/12/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: