Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 11:31

(aukcija) Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače na nivou JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-701-3-214/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Belma Resić, Tel/faks 033/252-805; 033/252
-813,e-mail: belma.resic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tonera ,ketridža, filomova i ribona za printere i štampače na nivou JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tonera,ketridža,filomova i ribona za printere i štampače na nivou JP BH Pošta d.o.o Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz vlastitih sredstava JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke
7.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz:
a) o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede
posebnu Izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke; Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se
dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove, a koji se
mogu potvrditi sa dokazima iz člana 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama, a to su:
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog Ugovora u posljednje tri godine čiji se karakter i kompleksnost odnose na
predloženi Ugovor.
b) dokazi za eventualno ponuđene ekvivalentne proizvode
7.3.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata
(dokaza) koje je ponuđač obavezan dostaviti:
a) Spisak izvršenih Ugovora po svakom LOT-u o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje tri godine od
dana obavještenje o nabavci ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno
počeo da radi prije manje od tri godine, koja sadrži minimalno jedan Ugovor za LOT 1 čija vrijednost iznosi najmanje
30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, minimalno jedan Ugovor za LOT 2 čija vrijednost iznosi najmanje 70.000,00 KM bez
uračunatog PDV-a i minimlno jedan Ugovor za LOT 3 čija vrijednost iznosi najmanje 20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde – minimalno po jednu za LOT za koji dostavlja ponudu, koje
su u vezi sa spiskom isporučene robe, a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv
i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora sa jasnom naznakom da se radi o, vrijednost Ugovora,
vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih
razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima,
uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
b) Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentne artikle za LOT 1 i LOT 2 dužan je dostaviti izvještaj o testiranju kapaciteta ispisa u
skladu sa međunarodnim standardima ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, odnosno ISO/IEC 24711:2007 za svaki
ponuđeni ekvivalentni artikal (kataloška oznaka ekvivalentnog artikla), kojim dokazuje da minimalni kapacitet ispisa svakog
ponuđenog ekvivalentnog artikla odgovara kapacitetu orginalnog artikla. Izveštaj o testiranju može biti izdan od proizvođača
ili ispitnog labaratorija akreditovanog za navedene standarde.
Umjesto navedenih izvještaja za ugovorni organ je prihvatljiv i dokumenat izdat od strane proizvođača iz kojeg se jasno vidi
koji ekvivalentni artikal (kataloška oznaka ekvivalentnog artikla) kvalitetom i produktivnošću odgovara originalnom artiklu.
Napomena:
Ukoliko proizvođač nije iz BiH ,dokumenti koje zahtijeva ugovorni organ u tački 7.3.2. pod b) ove tenderske dokumentacije
moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH. Neophodno je dostaviti zvaničan prijevod navedenih dokumenata
ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača, u suprotnom će se ponude smatrati nepotpunom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana.8, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1- Nabavka tonera za HP uređaje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tonera za HP uređaje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.950

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto sukcesivne isporuke robe koja su predmet nabavke je na paritetu DDP skladišta Kupca- na adresi Glavni poštanski
centar , Put života bb, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2- Nabavka tonera za Lexmark uređaje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tonera za Lexmark uređaje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
830

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

123000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto sukcesivne isporuke robe koja su predmet nabavke je na paritetu DDP skladišta Kupca- na adresi Glavni poštanski
centar , Put života bb, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:15
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Nabavka tonera ,ketridža,filmova i ribona za ostale uređaje-printere

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tonera,ketridža,filmova i ribona za ostale uređaje-printere

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
2943

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto sukcesivne isporuke robe koja su predmet nabavke je na paritetu DDP skladišta Kupca- na adresi Glavni poštanski
centar , Put života bb, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.01.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: