Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 07:42

(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH, lot 9

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA 

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 13/06-3-11-30-1608-9/2020 – 

Komisija Sarajevo, 23.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke - LOT 9

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH (Euro Dizel Bas En 590 Euro V- Premium bezolovni benzin 95 Bas En 228)“ - Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od dvije (2) godine, odnosno od momenta zaključenja Ugovora do 31.12.2022.godine - LOT 9 - Isporuka za Kantonalni porezni ured Novi Travnik i Središnji ured Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Novi Travnik, u skladu sa članom 69. stav 2. a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

II

Obavještenje o poništenju postupka nabavke objaviti u „Službenom glasniku BiH“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-1608-1/20 od 23.11.2020 godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH (Euro Dizel Bas En 590 Euro V-Premium bezolovni benzin 95 Bas En 228)“ - LOT 9 - Isporuka za Kantonalni porezni ured Novi Travnik i Središnji ured Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Novi Travnik.

Za predmetni postupak predviđeno je zaključenje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem u trajanju od dvije (2) godine odnosno od momenta zaključenja Ugovora do 31.12.2022.godine.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 242.733,76 KM bez PDV-a za period trajanja Okvirnog sporazuma, odnosno do 121.366,88 KM bez PDV-a na godišnjem nivou.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, čija procjenjena vrijednost za LOT 9 na godišnjem nivou iznosi do 12.485,47 KM bez PDV-a, dok ukupna procijenjena  vrijednost javne nabavke za period trajanja Okvirnog sporazuma iznosi do 24.970,94 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-1-59-3-84/20 je objavljeno na portalu javnih nabavki 24.11.2020.godine a Sažetak Obavještenja o nabavi u „Službenom glasniku BiH”, broj: 78/20 od 04.12.2020.godine.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 24.11.2020. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije, je preuzelo 18 (osamnaest) potencijalnih ponuđača.

 

Po navedenom Obavještenju o nabavci, za LOT 9 nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, te je u skladu sa članom 69. stav 2. a) Zakona o javnim nabavkama donesena odluka kao u dispozitivu.

 

Dostavljeno:

1.         Računovodstvu

2.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: