Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 08:36

(pregovarački postupak) Nabavka protokomjera za kiseoničku bocu sa ovlaživačem

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

Zavod za fizikalnu medicine i rehabilitaciju  

Dr Miroslav Zotović

 

Broj: 127-06-17049-3 /20

Datum: 28.12.2020 godine

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" bpoj: 39/14) Direktor Zavoda donosi:

 

OBAVJEŠTENjE o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

 

Obavještavamo Vas da u skladu sa članovima 17., 18., 21. i 28. Zakona o javnim nabavkama BiH pokrećemo pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba - Protokomjeri za kiseoničku bocu sa ovlaživačem.

 

Ovaj postupak se provodi na osnovu člana 21. stav (1) tačka d) i odvijaće se kroz sljedeće faze:

Faza br. 1 (Pretkvalifikacija) - Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/ kvalifikacione ponude:

Kandidati podnose zahtjeve za učešće, odnosno kvalifikacione ponude na način i u formi koji nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeva za učešće, odnosno kvalifikacione ponude koje su pristigle od kandidata u skladu sa odredbama članova 45-46. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača. Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima.

Rok za dostavljanje kvalifikacione ponude je 31.12.2020. u 11 00 časova. Ponude dostavljene nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvorene.

Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili pretkvalifikacione uslove ugovornog organa. 

Nakoi primanja početnih ponuda, Ugovormi organ pismemim putem poziva sve ponuđače koji su dostavili početne pomude da započnu pregovore sa ugovornim organom.

Faza br. 3- Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje Poziv za podiošenje konačmih ponuda onim ponuđačima sa kojnma je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačme ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni opran pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive. Ugovorni opran ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga ugovorni opran dodjeljuje ugovor pomuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihtavljivu ponudu.

 

Za sve dodatne informacije vezamo za postupak nabavke zadužena je Služba za plan, analizu i javne nabavke tel. 051/348-444, lokal 1744, ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog oprana s popuđačima.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: