Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 13:13

(pregovarački postupak) Nabavka reagensa za CRP aplikabilni na postojeću opremu aparate Olympus AU 640 i AU 480

Izvor: Akta.ba, 07.12.2020.

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

TENDERSKA DOKUMETACIJA

NABAVKA ROBA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj i Predmet nabavke: PR 15/20 -

REAGENSI ZA CRP APLIKABILNI NA POSTOJEĆU OPREMU APARATE OLYMPUS AU 640 i AU 480

Premet nabavke: REAGENSI ZA CRP APLIKABILNI NA POSTOJEĆU OPREMU APARATE OLYMPUS AU 640 I AU 480

 

Broj nabavke: PR 15/20

Datum,.07.12.2020. godine

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE i PONUDE

Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivate se da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) ZJN, dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba reagenasa za CRP aplikabilni za aparate Olympus AU 640 i AU 480.

Kvalifikacija- Početna/konačna ponuda - pregovori: Kandidat podnosi zahtjev za učešće na način i dostavlja početnu/konačnu ponudu u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće koji je pristigao od kandidata i dostavljenu ponudu te održava pregovore.

Ukoliko se na pregovorima početna ponuda prihvati kao konačna, ugovorni organ će donijeti Obavještenje o rezultatima postupka i dodijeliti ugovor ponuđaču.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju:

Zahtjev za učešće se treba dostaviti na sljedeću adresu: Vrazova 11, Sarajevo najkasnije do 09.12.2020. godine do 13,00h

Kriteriji za ocjenu početne ponude

Kandidat mora ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu Kvalifikacija - Početna/konačna ponuda – pregovori.

Kriteriji za ocjenu konačne ponude

Kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakonom o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: “Zakon”).

 

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: „JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO“ Adresa: Vrazova 11, Sarajevo

Identifikacioni broj (JIB): 200174570004

Telefon: +387 33 292 506

E-mail: judzks@judzks.ba

Web stranica: www.judzks.ba

Lica ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Melisa Krnić, tel. 033 292-689; e-mail adrese: melisa.krnic@judzks.ba , Alma Kapo tel. 033 292- 643; e-mail adresa: alma.kapo@judzks.ba; admir.celik@judzks.ba Admir Čelik, tel. 033 292-607.

Sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba (ili Službe) iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, lično ili mailom na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

 

3. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke su reagensi za CRP aplikabilni za aparate Olympus AU 640 i AU 480

3.1 kako je opisano u Aneksu 2 ove tenderske dokumentacije.

3.2 Nabavka se provodi na osnovu: Posebne Odluke o pokretanju postupka

3.3 Vrsta ugovora: robe.

3.4 Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 10.000,00 KM

3.5 Ugovor se zaključuje za period od mjeseca dana.

3.6 Mjesto i način isporuke: Magacin ugovornog organa, jednokratna isporuka.

3.7 Ne planira se zaključiti okvirni sporazum.

3.8 Nije dozvoljeno dostavljanje alternativne ponude.

3.9 CPV kod - 33696500-0

 

4. KVALIFIKACIJA - POČETNA/KONAČNA PONUDA - PREGOVORI

Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće i pregovori

4.1 Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana 09.12.2020. godine u 13,00 sati. Komisijsko otvaranje ponuda i ocjena kvalifikacije zahtjeva za učešće izvrštit će se dana 09.12.2020. godine u 15,30 sati. Pregovori će se održati 09.12.2020. godine u 15,40 sati.

Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanog kandidata i ostale aktivnosti provesti u skladu sa odredbama Zakona.

4.2 Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Vrazova br.11, 71000 Sarajevo Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.3 U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidat treba ispunjavati slijedeće uslove: a ) da nema smetnje za njegovo učešće u smislu odredbe čl. 45. Zakona;

b) da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

c) da njegovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora (član 47. Zakona);

d) da njegova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. (član 49. – robe, ZJN)

4.4 U skladu sa članom 45. Zakona Zahtjev se odbija ako je kandidat:

a ) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog

kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

4.5 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđač treba dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njega ne odnose slučajevi definisani (tačkom 5.4 od a) do d) tenderske dokumentacije (član 45. Zakona). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 3 tenderske dokumentacije;

4.6 Ponuđač je obavezan da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 4.5:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

Uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN ponuđač dostavlja: - Aktuelni Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca.

  

SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

a) -Rješenje o upisu u registar veletrgovaca za vršenje prometa na veliko medicinskim sredstavima izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Potvrdu o upisu medicinskog sredstva koji je predmet nabavke u Registar medicinskog sredstva izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

ili

-Rješenje o upisu u Registar proizvođača lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Potvrdu o upisu medicinskog sredstva koji je predmet nabavke u Registar medicinskog sredstva izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

  Ili djelatnosti.

Ponuđači moraju biti ovlašteni distributeri proizvoda koji su predmet nabavke. Dokaz:

- Potvrda/ovlaštenje iz koje se jasno vidi da je ponuđač ovlašteni distributer predmeta nabavke. Potvrda/ovlaštenje može biti izdata od proizvođača ili od predstavništva koje je proizvođač ovlastio za izdavanje takvih potvrda (predstavništvo mora dostaviti ponuđaču jasnu potvrdu od proizvođača da je ovlašteno za izdavanje tražene potvrde).

-Odobrenje za rad nadležnog ministarstva zdravstva za obavljanje apotekarske

 

6. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

6.1 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 (ovjerava ponuđač)

 

7. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

7.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba ispuniti slijedeći minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 49.

Uslov:

- Da je u zadnje dvije godine imao promet predmeta nabavke sa drugim komitentima i uspješno realizovao ugovore iste vrste.

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu dole navednih dokaza:

a) Referenc lista sklopljenih ugovora koji su isti ili slični kao predmet javne nabavke u periodu zadnje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine.

b) Uz referenc listu ponuđač je dužan dostaviti najmanje jednu potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora, a koja je u vezi sa predmetom nabavke i refrenc listom,

i obavezno sadrže: naziv, sjedište ugovornih strana/privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima.

c) U vezi sa tačkom 7. Ponuđač je takođe dužan dostaviti Izjavu datu u Aneksu 6 (ovjerava ponuđač).

 

8. SUKOB INTERESA

8.1 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

8.2 Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji Aneks 4.

8.3 Kandidat će odmah biti obaviješten o odlukama u vezi sa rezultatom kvalifikacija.

 

9. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE / početna/konačna/ ponuda

9.1 Shodno zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

1/ Zahtjev za učešće -Aneks 1 ,

2/ Izjava skladu sa članom 45. ZJN – Aneks 3

3/ Izjava skladu sa članom 52. ZJN – Aneks 4

4/ Izjava skladu sa članom 47. ZJN – Aneks 5

5/ Izjava skladu sa članom 49. ZJN – Aneks 6

6/ Aktuelni izvod iz sudskog registra

7/ Dokaz iz člana 45. stav1. tačka a)

8/ Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne/konačnu cijenu ponude – Aneks 2. 9/ Popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora

 

10. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA

10.1. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem mail-a melisa.krnic@judzks.ba uz obavezu da se ista proslijedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

10.2. Priprema početne ponuda

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem početne ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE/ KONAČNE PONUDE“ .

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: ul.Vrazova 11, Sarajevo.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa: „JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Vrazova 11, 71000 Sarajevo“

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte, - evidencijski broj nabavke: PR – 15/20

-naziv predmeta nabavke: REAGENSI ZA CRP APLIKABILNI ZA APARATE OLYMPUS AU 640 I AU 480

- naznaka „NE OTVARAJ“.

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponude samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

10.3 Rok za dostavljanje početne ponude

Rok za dostavljanje početne ponude određen je kako je navedeno prethodno.

Ukoliko se obje strane usaglase, početna ponuda se može prihvatiti kao konačna u skladu sa razlozima pokretanja ova vrste postupka.

 

11. Obavještenje o dodjeli

Ponuđač će biti obaviješten o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke po

završetku pregovora i to neposredno nakon održanih pregovora.

 

12. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

13. Aneksi:

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije

Aneks 1 - Zahtjev za učešće

Aneks 2 - Obrazac za cijenu početne/konačne

Aneks 3 - Izjava iz člana 45. Zakona JN

Aneks 4 - Izjava iz člana 52. Zakona JN

Aneks 5 - Izjave iz člana 47. Zakona JN

Aneks 6 - Izjave iz člana 49. Zakona JN

Aneks 7 - Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija

Aneks 8 - Nacrt Ugovora

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: