Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 15:23

(odluka o usvajanju žalbe o poništenju postupka) (poništenje aukcije) Nabavka kompjuterske opreme, lot 1

Izvor: Akta.ba, 29.12.2020.

Broj: 04-16-4-8486-31/20

Sarajevo, 28.12.2020. godiue

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02,102/09 i 72/17), člana 100. stav (3) („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), rješavajući po žalbi žalitelja „ELUR" d.o.o. Kiseljak, izjavljenu na Odluku Ministarstva sigumosti BiH, broj: 04-16-4-8486-23/20 od 11.12.2020. godine, ministar sigurnosti d o n o s i:

 

ODLUKU

o usvajanju žalbe o poništenju postupka javne nabavke Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 1 Nabavka IT opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH

 

1. Usvaja se žalba ponuđača „ELUR" d.o.o. Kiseljak i poništava se Odluka o poništenju postupka „Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 1 Nabavka IT opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 04-16-4-8486-23/20 od 11.12.2020. godine.

2. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ministarstva sigumosti BiH (www.msb.gov.ba) te će biti dostavljena ponuđacu „ELUR" d.o.o. Kiseljak u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Ministarstvo sigurnosti BiH, dana 23.12.2020. godine, zaprimilo je žalbu ponuđača „ELUR" d.o.o. Kiseljak, broj: 51/20 od 18.12.2020. godine, izjavljenu na Odluku o poništenju postupka javne nabavke, broj: 04-16-4-8486-23/20 od 11.12.2020. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 1 Nabavka IT opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH, kojom su navedeni žalbeni navodi za nedostatke u dostavljenoj Izjavi o prihvatanju općih i posebnih uslova - Aneks IX Tenderske dokumentacije. Tako se za prvi nedostatak navodi da Formalno promatrajući u TD ne stoji nikakva uputa (npr. nešto u zagradi iza crte ili manjim slovima ili ispod crte i sl.) što je to što treba upisati na ovoj praznoj crti, te se, dakle, ne moze tvrditi da nije navedena vrta javne nabavke jer to nije niti traženo. Pošto nije dcfinirano šta sc traži (vrstajavnc nabavkc ili nazivjavnc nabavkeili nešto treće) ne moze biti nedostatak ako se ništa ne napiše na crti. Također, vezano za drugi nedostatak Aneksa IX TD, navodi se da se radi o tome da je napravljen očiti „ lapsus calami — omaška pera (tipfeler) " kada je prilikom ručnog upisivanja datuma umjesto 7.12.2020. godine napisano 7.11.2020. godine.Obziom na sve navedeno, Zalitelj predlaže Ugovornom organu da ovu žalbu usvoji i da nastavi predmetni postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavlzama, podzakonskim aktima ipredmetnom TD. "

Prije nego se upustio u meritum odlučivanja po predmetnoj žalbi, Ugovorni organ pristupio je provjeri formalnih pretpostavki za ulaganje žalbi koje moraju biti ispunjene od strane žalitelja, kako bi se pristupilo njenom rješavanju, a odnose se na uslovljene pretpostavke u skladu sa članom 100. stav (1) Zakona o javnim nabavakama odnosno dopuštenosti, blagovremenosti i izjavljenosti od strane ovlaštene osobe. Ispitujući pravne pretpostavke u postupanju po prcdmetnoj žalbi, Ugovomi organ je utvrdio da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od strane ovlaštene osobe, te obzirom na sadržaj žalbe u cjelosti se usvaja. Naime, Ugovomi organ je uvidom u stanje spisa kompletne ponude ponuđača "ELUR" d.o.o. Kiseljak, a koji se odnose na prvi nedostatak iz Aneksa IX TD, utvrdio da je vidljivo da se ponuda odnosi na postupak javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 1 Nabavka IT opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH, te se cijeni da navedeni nedostatak nije odlučujući za odbacivanje ponude. Također, kada je u pitanju drugi nedostatak iz Aneksa IX TD, cijeni se da je greška u datumu tehničke prirode odnosno da je umjesto 7.12.2020. godine upisano 7.11.2020. godine.

U vezi sa navedenim, odlučeno je postupiti u skladu sa članom 100. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama te pristupiti poništenju Odluke o poništenju postupka javne nabavke, broj: 04-16-4-8486-23/20 od 11.12.2020. godine.

Uzimajući u obzir sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom iijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi BiH putem Ugovomog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: