Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 13:57

(poništenje poziva) Nabavka suvenirskog programa - otvarači za flaše sa magnetom i brendingom, pepeljare sa brendingom

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

AКCIONARSКO DRUŠTVO OLIMPIJSКI CENTAR "JAHORINA" PALE

-UPRAVA-

 

Broj: 8216-OC/2S)

Datum: 28.12.2020. godine

 

Uprava Ugovornog organ A.D. OC "Jahorina" Pale, na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), člana 70. stav 4), člana 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine , („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 65. Stav 1., 2. i 3. Pravilnika o javnim nabavkama Drušva, broj: 650- OC/15 od 26.02.2015. godine, Zapisnika o radu Кomisije zajavnu nabavku, broj: 8215-01D/20 od 28.12.2020. godine, donosi:

 

ODLUКU

o poništenju postupka

 

Prihvata se Preporuka Кomisije za javne nabavke, koja je sastavni dio Zapisnika o ocjeni ponuda, broj: 7662-OC/20 od 10.12.2020. godine, da se postupak za javnu nabavku robe suvenirski program otvarači za flaše sa magnetom i brendingom, pepeljare sa brendingom poništi, budući da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavu ponuda.

Obrazloženje

U skladu sa zaključenim Okvirnim sporazumom broj: 5068-01D/20 od 31.08.2020. godine, Кomisija je elektronskim putem uputila poziv za dostavu ponuda firmama:"Grafiks" d.o.o. Banja Luka, „R&S" d.o.o. Sarajevo, „Fashion&Style Factory" d.o.o. Sarajevo, „Gamaprint & Design" s.p. Istočno Sarajevo, Printera d.o.o. Istočno Sarajevo, Obrtnička radnja krojački salon „SAS" Ilidža, broj: 7445-OC/20 od 02.12.2020. godine, sa kojima su zaključeni Okvirni sporazumi zajavnu nabavku robe suvenirski program. Rok za dostavu ponuda bio je 28.12.2020. godine do 10:00 časova.

Кomisija je konstatovala da u ostavljenom roku za dostavljanje ponuda, do 10:00 časova, dana 28.12.2020. godine, nije dostavljena nijedna ponuda.

Pravni osnov za poništenje postupka javne nabavke prema Preporuci Кomisije za javne nabavke sadržan je u članu 69. stav 2 tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH" , broj:39/14), odnosno postupak se poništava iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda. 

Imajući u vidu navedeno i Preporuku Кomisije da se postupak javne nabavke poništi, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: