Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 10:12

(HR) Nabavka dizelskog goriva Eurodiesel BS

Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2020.

Hrvatska-Rijeka: Dizelsko gorivo (EN 590)

2020/S 255-643045

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 19081493664
Poštanska adresa: Školjić 15
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/ +385 51564404
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.autotrolej.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: KD Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06531901714
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-ri.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0046168

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Dizelsko gorivo Eurodiesel BS

 

Referentni broj: 01-VV-20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

09134220 Dizelsko gorivo (EN 590)

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Dizelsko gorivo Eurodiesel BS za potrebe naručitelja KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 42 660 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

09134220 Dizelsko gorivo (EN 590)

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Skladišta Naručitelja nalaze se na slijedećim lokacijama:1. KD Autotrolej d.o.o. - Školjić 15, HR-51000 Rijeka 2. KD Čistoća d.o.o. - Osječka 55, HR-51000 Rijeka.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Dizelsko gorivo Eurodiesel BS.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke robe / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 42 660 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Poslovni sustavi d.o.o. Milutina Barača 19, HR-51000 Rijeka, u prostoriji Odjela javne nabave, I. kat.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: