Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 10:13

(HR) Nabavka mjernih transformatora Si 12, Si 24, Si 38, Si 123, Si 245 i Si 420 kV

Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Mjerni transformator

2020/S 255-643053

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marin Schönberger, mag. ing. el. univ. spec. transf.
E-pošta: JN-Mjerni-Transformatori@hops.hr
Telefon: +385 31244754
Telefaks: +385 31501016
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
Adresa profila kupca: www.hops.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0046162

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Mjerni transformatori Si 12, Si 24, Si 38, Si 123, Si 245 i Si 420 kV

 

Referentni broj: 3000-V-9/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31173000 Mjerni transformator

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ovog postupka nabave je: „Mjerni transformatori Si 12, Si 24, Si 38, Si 123, Si 245 i Si 420 kV“ u skladu s Tehničkom specifikacijom i zahtijevanim tehničkim značajkama mjernih transformatora iz poglavlja B. ovog DON-a i Troškovnikom iz poglavlja D. ovog DON-a, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 38 648 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31173000 Mjerni transformator

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno DON-u točka 2.7.1. Mjesto isporuke robe.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet ovog postupka nabave je: „Mjerni transformatori Si 12, Si 24, Si 38, Si 123, Si 245 i Si 420 kV“ u skladu s Tehničkom specifikacijom i zahtijevanim tehničkim značajkama mjernih transformatora iz poglavlja B. ovog DON-a i Troškovnikom iz poglavlja D. ovog DON-a, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odziva na servisnu intervenciju u jamstvenom roku / Ponder: 15 bodova

Cijena - Ponder: 70 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 38 648 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno ovog DON-u točka 4.1.1. Upis u registar.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, HR-31000 Osijek, soba br. 19.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: