Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sredstava za čišćenje i papirne konfekcije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

JAVNA USTANOVA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU I BANJSKO
LIJEČENJE-LJEČILIŠTE "REUMAL" FOJNICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 195-1-1-1-3/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje-lječilište "Reumal" Fojnica
Kontakt osoba: SIJARIĆ RASIM
Adresa: FOJNICA UL. BANJSKA 1
Poštanski broj: 71270
Opština/Grad: Fojnica
IDB/JIB: 4236046390006
Telefon: 030838804
Faks: 030838900
Elektronska po{ta: reumal@reumal.ba
Internet adresa:www.reumal.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: FOJNICA
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sredstva za čišćenje i papirna konfekcija
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sredstva za čišćenje i papirna konfekcija
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouTD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Odgođeno plaćanje najmanje 120 dana od dana isporuke robe.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
30.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.10.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Banjska br. 1 Fojnica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svaki radni dan
od 07:00 do 15:00 sati na adresi ugovornog organa uz dokaz o uplati
20,00 KM ili se ista može dostaviti poštom nakon dostavljenog
pismenog zahtjeva i dokaza o izvršenoj uplati na račun Sparkasse
dd BiH broj: 1990470004028846, svrha doznake: Tenderska
dokumentacija - sredstva za čišćenje.
(A-15084-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: