Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 09:28

(HR) Nabavka opreme za održavanje sustava odvodnje – Kontejneri, Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.01.2021.

Hrvatska-Krk: Kontejneri za otpadni materijal

2021/S 001-001999

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ponikve voda d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64125437677
Poštanska adresa: Vršanska 14
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51500
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Edi Furijan
E-pošta: edi.furijan@ponikve.hr
Telefon: +385 51654651
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.ponikve.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0046497

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje – Kontejneri

Referentni broj: NVV – 148/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

44613800 Kontejneri za otpadni materijal

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava opreme za održavanje sustava odvodnje odnosno nabava kontejnera.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 342 900.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

44613800 Kontejneri za otpadni materijal

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, na adresi Naručitelja (Vršanska 14, Krk).

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava opreme za održavanje sustava odvodnje odnosno nabava kontejnera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 342 900.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 245

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

21.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

21.1.1 Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u. Sukladno članku 20. stavak 11. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave u postupku javne nabave dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke. Također podugovaratelji te subjekti na koje se gospodarski subjekt oslanja isto tako moraju pojedinačno dokazati sposobnost iz ove točke.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.6)Tražena jamstva :

32.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude.

32.4 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Navedeno u t. 51 DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 04/06/2021

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto: 

Vršanska 14, Krk.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Navedeno u t. 47 DON-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: DKOM
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

30/12/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: