Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 11:51

(poništenje aukcije) Nabavka proizvoda od gume i silikona - lot 2

Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzećeTrebinje Zavisno preduzeće .Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj: 32141/20

Dana, 25.12.2020. godine.

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 31911/20 od 23.12.2020. godine u predmetu: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20-P1, objavljen na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba  pod brojem: 1276-7-1-859-3-498/20 od 15.10.2020. godine, Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana, 25.12.2020. godine, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20-P1 LOT 2 - NABAVKA PROIZVODA OD GUME

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 31911/20 od 23.12.2020 u postupku: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20-P1. LOT 2 - NABAVKA PROIZVODA OD GUME, te se u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d). Zakona o javnim nabavkama BiH poništava predmetni postupak javne nabavke, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

Član 2.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 5.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj. 15434/20 od 30.06.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT-2 je 14.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 15.10.2020. godine, pod brojem: 1276-7-1 -859-3-498/20/20.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 27995/20 od 05.11.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Izvještaj) broj: 31911/20 od 23.12.2020. godine sa preporukom za poništenje postupka javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20-P1, LOT 2 -NABAVKA PROIZVODA OD GUME, u kome je konstatovano sljedeće:

Uprava Preduzeća je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 31398/20 od 16.12.2020. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20-P1, LOT-2 „NABAVKA PROIZVODA OD GUME", kojom Odlukom se okvirni sporazum na period do 12 (dvanaest) mjeseci i maksimalne finansijske vrijednosti do 14.000,00 KM bez PDV-a dodijelio ponuđaču Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj.

Napominjemo da je u navedenom postupku predmetne nabavke ponudu dostavio i ponuđač „PROMEX-NEŠKOVIĆ'd.o.o. Indija, čija ponuda je odbačena kao neprihvatljiva za Ugovorni organ.

Dana 16.12.2020. godine Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke broj: 31401/20 dostavljeno je putem zvaničnog mejla Ugovornog organa: javnenabavkeriteugljevik@gmail.comx ponuđaču Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj na mejl: metalgumazvornik@gmail.com (mejl koji je imenovani ponuđač naveo u Aneksu 2 - Obrazac za ponudu).

U Obavještenju o rezultatima postupka javne nabavke broj: 31401/20 od 16.12.2020. godine, Ugovorni organ je ponuđača Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj obavjestio o rezultatima postupka predmetne nabavke, te zahtjevao da imenovani ponuđač u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi dokumentaciju u skladu sa tačkom 4.3.1 Tenderskog dokumenta, koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača (član 45. Zakona o javnim nabavkama BiH), a sve u skladu sa Izjavom koju je imenovano ponuđač dostavio na strani 43 svoje ponude, kojom se obavezao na dostavljanje navedene dokumentacije.

Naime, imenovani ponuđač je bio u obavezi dostaviti uvjerenje od nadležnih institucija da je izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Ponuđač Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj je dana 21.12.2020. godine, na protokol Ugovornog organa, dostavio samo Poresko uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Zvornik broj: 06/1.06/0705-455.2.2-155972/20 od 21.12.2020. godine, kojim se potvrđuje da je imenovani ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza. Dakle, ponuđač Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj je propustio dostaviti uviereriie nadležnih institucija da ie izmirio dospjeh obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza.

Kako u ostavljenom roku (do 21.12.2020. godine) izabrani ponuđač nije dostavio kompletnu zahtijevanu dokumentaciju, odnosno nije dostavio uvjerenje nadležnih institucija da je izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza, Komisija za javnu nabavku, u skladu sa članom 68. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, odbacuje ponudu ponuđača Zanatska radnja „METAL-GUMA" Slobodan Ivanović s.p. Karakaj, te konstatuje da nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d), ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno iii preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Dostavljeno:

1.       Ponuđačima,

2.       Upravi Preduzeća,

3.       Komisiji za javne nabavke,

4.       Službi za pravne i korp. posl.,

5.       a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: