Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 10:02

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za održavanje higijene Gradske uprave Doboj u 2021.godini

Izvor: Akta.ba, 15.12.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

GRAD DOBOJ

 

Broj: 02-404-1-1149/20.

Doboj, 15. 12. 2020. god.

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Grada Doboj“ br. 2/15), a postupajući po Zahtjevu Odjeljenja za opštu upravu Gradske uprave Doboj br. 03- 052-1011/20 od 10.12.2020. gradonačelnik, donosi

 

ODLUКU

o pokretanju postupka nabavke –

„Nabavka i isporuka sredstava za održavanje higijene Gradske uprave Doboj u 2021.“, putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke – „Nabavka i isporuka sredstava za održavanje higijene Gradske uprave Doboj u 2020.“, putem postupka direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi 5.150,00 КM (slovima: pet hiljada sto pedeset konvertibilnih maraka) bez PDV-a. Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su u budžetu Grada Doboja i teretiće budžetsku poziciju 412 300.

 

Član 3.

 Javna nabavka sprovesti će se putem direktnog sporazuma.

 

Član 4.

 Sastavni dio ove odluke je Zahtjev Odjeljenja za opštu upravu Gradske uprave Doboj br. 03- 052-1011/20 od 10.12.2020.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Doboj.

 

O b r a z l o ž e nj e

Pri donošenju ove odluke, ugovorni organ rukovodio se činjenicom da je predmetna nabavka planirana za 2021. da su za predmetnu nabavku obezbijeđena sredstva u budžetu Grada, da je realno procijenjena vrijednost nabavke na tržištu, te da je predložena odgovarajuća vrsta postupka javne nabavke. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

GRADONAČELNIК Boris Jerinić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: