Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 10:06

(HR) Nabavka novih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.01.2021.

Hrvatska-Ploče: Komunalna vozila

2021/S 002-002428

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Komunalno održavanje d.o.o. Ploče
Nacionalni registracijski broj: 44270699963
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 7
Mjesto: Ploče
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 20340
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristian Mandić
E-pošta: komunalno.odrzavanje@k-odrzavanje.hr
Telefon: +385 20414506
Telefaks: +385 20670076
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://komunalno.ploce.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0046842

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Tri nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Referentni broj: VV 02/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144700 Komunalna vozila

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabavka tri nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 860 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Specijalno komunalno vozilo s autopodizačem za posude 3, 5 i 7 m3.

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144700 Komunalna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Ploče.

II.2.4)Opis nabave:

Novo specijalno komunalno vozilo s autopodizačem s mogućnošću podizanja posuda od 3, 5 i 7 m3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo podvozja Minimalni jamstveni rok za podvozje iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za podvozje kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo nadogradnje Minimalni jamstveni rok za nadogradnju iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za nadogradnju kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Cijena - Ponder: Maksimalno 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

KK.06.3.1.18.0025 Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Pločama i Gradcu.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada s potisnom pločom zapremine 10 m3

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144700 Komunalna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Ploče.

II.2.4)Opis nabave:

Novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada s potisnom pločom zapremine 10 m3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na podvozje Minimalni jamstveni rok za podvozje iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za podvozje kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na nadogradnju Minimalni jamstveni rok za nadogradnju iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za nadogradnju kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Cijena - Ponder: Maksimalno 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 210

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

KK.06.3.1.18.0025 Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Pločama i Gradcu.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada s potisnom pločom zapremine 5m3.

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144700 Komunalna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Ploče

II.2.4)Opis nabave:

Novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada s potisnom pločom zapremine 5 m3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na podvozje Minimalni jamstveni rok za podvozje iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za podvozje kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na nadogradnju Minimalni jamstveni rok za nadogradnju iznosi 12 mjeseci od dana isporuke vozila. Ponuda koja će nuditi jamstveni rok za nadogradnju kraći od 12 mjeseci će se odbiti. / Ponder: Maksimalno 10 bodova

Cijena - Ponder: Maksimalno 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 460 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 270

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

KK.06.3.1.18.0025 Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Pločama i Gradcu.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, te da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva. Svi uvjeti Tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 08/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 08/02/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Ploče, Trg kralja Tomislava 7.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu, u roku od deset (10) dana od:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: