Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 10:38

(MK) Nabavka ortopedskih implantata

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.01.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Ortopedski implantati

2021/S 002-003427

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: University Surgery Clinic St Naum Ohridski Skopje
Nacionalni registracijski broj: 1000 Skopje
Poštanska adresa: ul. 11 Oktomvri 53
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@gradskahirurgija.org.mk
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3bd110d-466d-46bd-86a0-554f7c40aafb/1
Adresa profila kupca: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3bd110d-466d-46bd-86a0-554f7c40aafb/1

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3bd110d-466d-46bd-86a0-554f7c40aafb/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Osteosyntesys for Traumatology

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33183100 Ortopedski implantati

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Osteosyntesys for traumatology.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)

II.2.4)Opis nabave:

Osteosyntesys for traumatology.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 01/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski, Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 01/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: University surgical clinic St Naum Ohridski
Mjesto: SKopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: