Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 10:38

(poništenje aukcije) Nabavka kompjuterske opreme, lot 2

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Broj: 04-16-4-8486-46/20

Sarajevo, 31.12.2020 godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02,102/09 i 72/17), člana 69. si:av (2) tačka e) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kompjuterske оргеmе" - LOT 2 Nabavka mrežne opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj: 04-16-4-8486/20 od 30.10.2020. godine, raspi san i objavljen na portalu javnih nabavki dana 13.11.2020. godine, u dijelu LOT 2 Nabavka mrežne opreme, glavni CPV KOD 30000000-9, dodatni CPV KOD 30200000-1, radi znatno veće cijene prihvatljive ponude od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a u skladu sa članc m 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba) te će biti dostavljena ponuđaču "PROINTERITSS" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Mini starstvo sigurnosti BiH je dana 30.10.2020. godine Odlukom o pokretanju procedure javne nabavke, broj: 04-16-4-8486/20, pokrenulo proceduru javne nabavke „Nabavka kompjuterske opreme" - LOT 2 Nabavka mrežne opreme, procijenjene vrijednosti 18.800,00 KM bez PDV-a, pi tem otvorenog postupka sa objavom na portalu javnih nabavki dana i uz predviđenu upotrebu e-aukcije. Obavještenje o nabavci, broj: 268-1-1-38-3-28/20, objavljeno je dana 13.1' .2020. godine na portalu javnih nabavki. Za predmetnu nabavku zaprimljena je jedna ponuda:"PROINTERITSS" d.o.o. Sarajevo - ukupna cijena bez PDV-a = 20.683,57 KM.

U postupku ocjene ponude "PROINTER ITSS" d.o.o. Sarajevo, kao jedine ponude, Komisija za je vne nabavke u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, formirana Odlukom o imerijOvanju Komisije za javne nabavke u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj: 04-16-4-8486-12/20 od 23.11.2020. godine, je izvršila ocjenu ponude te sačinila zapisnik o ocjeni ponude, broj: 04-16-4-8486-21/20 od 10.12.2020. godine, te utvrdila da ponuda ponuđača "PROINTERITSS" d.o.o. Sarajevo premašuje procjenjenu vrijednost javne nabavke u iznjosu od =1.883,57 KM.

Imajnći u vidu odredbe člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH, Komisija je ak:om, broj: 04-16-4-8486-38/20 od 30.12.2020. godine, zatražila dostavu informacije od Sektcr za pravne, kadrovske, opšte i fmansijsko-materijalne poslove u smislu da li je iznos od 1.883,57 KM, kolika je razlika u ponuđenoj cijeni i procijenjenoj vrijednosti javne nabavke, predstavlja znatno veći iznos od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Kako je Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove svojim aktom, broj: 04-16-4-8486-41/20 od 31.12.2020. godine, dostavio informaciju da iznos od 1.883,57 KM premašuje osigurana sredstva, da se ne mogu obezbjediti dodatna sredstva za tu namjenu te se predlaže da se poništi predmetni postupak javne nabavke.

Cijeneći sve naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

http://www.msb.gov.ba/tend_ogl/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=104&pageIndex=1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: