Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka novih i produženje održavanja postojećih licenci za Microsoftove proizvode

Izvor: Official Journal of the European Union, 27.09.2014.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi, pribor i potrepštine za računala

2014/S 186-328503

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Služba(e) za kontakt: U vezi predmeta nabave Sektor informatike, a u vezi postupka nabave Direkcija nabave i općih poslova, Odjel nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): U vezi predmeta nabave Sektor informatike, Dean Narandžić, tel. 01/45 91 727, a u vezi postupka nabave Direkcija nabave i općih poslova, Odjel nabave, Gajeva 33, Zagreb, Marijana Žutak, tel. 01/45 91 573, radnim danom u vremenu od 10:00 – 12:00 sati
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dnarandzic@hbor.hrmzutak@hbor.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0044894

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava novih i produženje održavanja postojećih Microsofovih licenci pute Enterprise Agreement ugovora.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Republika Hrvatska.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava novih i produženje održavanja postojećih licenci za Microsoftove proizvode putem.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30237000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno specifikaciji u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 730 720 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 36 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. jamstvo za ozbiljnost ponude.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je dužan dostaviti bankarsku garanciju, na kojoj treba biti navedeno da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prava prigovora, isplatiti iznos od 386 536 HRK (slovima: tristoosamdesetšesttisućapetstotridesetšest), s važenjem od 5. studenog 2014. do 5. ožujka 2015. godine;
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti Izjavu o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora u kojoj navode da će ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od najkasnije 8 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, predati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na poziv na kojoj treba biti navedeno da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prava prigovora, isplatiti iznos u visini 10 % od vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, s uračunatim PDV-om, s rokom valjanosti 30 dana nakon isteka ugovora (respiro rok).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje točka 6 c.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz ovog postupka javne nabave:
1. ako je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokaz: Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja na obrascu u privitku ove Dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom ovog postupka javne nabave, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja, ili
— ponuditelja, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja, ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaje dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja niti jednakovrijedni dokument, ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u točki 3.1.1. a) i b);
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako ponuditelju prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).
Dokaz: Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti ponuditelj dužan je u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju duga ili navedeni jednakovrijedni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja danom ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavom s ovjerenim potpisom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja kod bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelji u Republici Hrvatskoj dostavljaju potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj kao dokaz o ispunjenju obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje neće prihvatiti izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja danu ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela niti izjavu s ovjerenim potpisom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja kod bilježnika;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju razlozi isključenja i dokazi i uvjeti sposobnosti ponuditelja.
Dokaz: Naprijed navedene okolnosti ponuditelj dokazuje Izjavom o istinitosti podataka na obrascu u privitku ove Dokumentacije za nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja postojanje obveznih razloga za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno;
3.2. Ostali razlozi isključenja Ponuditelja
1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz: Za potrebe utvrđivanja okolnosti za isključenje navedenih u točkama 3.2.1. i 3.2.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti:
— izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili jednakovrijedni dokument ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti;
3. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Dokaz: Za potrebe utvrđivanja okolnosti za isključenje navedenih u točci 3.2.3. Ponuditelj je obvezan dostaviti Izjavu na obrascu u privitku ove Dokumentacije za nadmetanje.
Pravnu i poslovnu sposobnost ponuditelji dokazuju:
Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta Ponuditelja, a ukoliko se oni ne izdaju u državi sjedišta Ponuditelja, odgovarajućom izjavom Ponuditelja na kojoj je njegov potpis kao davatelja izjave ovjeren od strane javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela u zemlji sjedišta Ponuditelja kojim se dokazuje da je registriran za djelatnost koja je predmet nabave.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseci od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijsku sposobnost ponuditelji dokazuju:
1. Izjavom o ukupnom prometu ponuditelja u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u ovom postupku javne nabave, za razdoblje od 3 posljednje dostupne financijske godine.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ukupni promet ponuditelja za te 3 godine u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u ovom postupku javne nabave mora biti u visini dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti nabave u ovom postupku javne nabave, ili više. Obrazac Izjave o ukupnom prometu nalazi se u privitku ove Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelji dokazuju:
4.3.1. Popisom značajnijih ugovora o nabavi robe iste ili slične predmetu nabave u ovom postupku javne nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane, uz priloženu potvrdu izdanu ili potpisanu od strane druge ugovorne strane iz tih ugovora.
Izjavom, da raspolažu osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje predmeta nabave, na obrascu u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ponuditelji su uz izjavu dužni dostaviti dokaz o statusu Prodavača za velike korisnike (Licensing Solution Partners – LSP) kod Microsoft-a.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj je u obvezi dostaviti potpisanu i ovjerenu potvrdu/potvrde koje se odnose na jedan ili više ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a kojima se potvrđuje da su uredno ispunjene ugovorne obveze najmanje u visini 7 730 720 HRK, koliko iznosi procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne nabave.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VV03-14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
5.11.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 5.11.2014 - 14:00

Mjesto:

Zagreb, Strossmayerov trg 9.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravna osoba, fizička osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora u predmetnoj javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, može uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb.
Žalba se izjavljuje i dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a istodobno i Naručitelju u roku od 10 dana od objave:
— poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije, ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Direkcija nabave i općih poslova odjela nabave.
Gajeva 33
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: nabava@nabava.hr
Telefon: +385 14591573

VI.5)Datum slanja ove objave:
25.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: