Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2021. 09:36

(poništenje aukcije) Nabavka zamjenskih/rezervnih komponenti radio relejnog linka Ericsson Mini-Link TN opreme

Izvor: Akta.ba, 24.12.2020.

BHANSA

 

Broj: 1 -25-16-4-2402-14/20

Datum,24.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 43/09), člana 20. i člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 63/10), člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav. (1), (4) i (6). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1-25-16-4-2402-13/20 od 26.11.2020.godine u postupku javne nabavke zamjenskih/rezervnih komponenti radio relejnog linka Ericsson Mini-Link TN opreme, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, na osnovu zaključka sa 115.sjednice Uprave Agencije, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku zamjenskih/rezervnih komponenti radio relejnog linka Ericsson Mini-Link TN opreme

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 1-25-16-4-2402-13/20 od 26.11.2020. godine i poništava se postupak javne nabavke zamjenskih/rezervnih komponenti radio relejnog linka Ericsson Mini-Link TN opreme iz razloga jer primljena ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bhansa.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke zamjenskih/rezervnih komponenti radio relejnog linka Ericsson Mini-Link TN opreme, broj: 1-11-16-4-2402-1/20 od 23.09.2020.godine, Komisija je pokrenula postupak nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavom Obavještenja o nabavci broj: 1250-7-1-172-3-100/20, dana30.10.2020. godine.

 

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije upućen je sljedećim ponuđačima:

1.       MIBO komunikacije d.o.o. Sarajevo

2.       TeleGroup d.o.o. Sarajevo

3.       Unis Telekom d.d. Mostar

 

Do krajnjeg roka za preuzimanje tenderske dokumentacije istu su sa portala javnih nabavki pruzeli sljedeći ponuđači:

1.       BBS EUROPE

2.       EKAPIJADOO

3.       PROINTER ITSS DOO

4.       UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

5.       TELEGROUP DOO SARAJEVO

Na sjednici održanoj dana 20.11.2020. godine Komisija je konstatovala da je u predviđenom roku, u propisano zapakovanoj koverti pristigla ponuda ponuđača Unis Telekom d.d. Mostar. Komisija je u skladu s odredbama ZJN, pristupila otvaranju ponude o čemu je sačinjen poseban zapisnik koji je u zakonskom roku dostavljen ponuđaču.

Vrijednost dostavljene ponude, pročitane na otvaranju ponuda je 26.280,00 KM.

Nakon otvaranja ponude Komisija je nastavila rad na analizi pristigle ponude, te izvršila ocjenjivanje iste prema kriterijima definisanim tenderskom dokumentacijom.

Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača nije sačinjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, broj: 1-25-16-4-2402-5/20 od 30.10.2020.godine.

Naime, u svojoj ponudi, na stranici broj 5, ponuđač je naveo daje od proizvođača opreme Ericsson obaviješten da se više ne proizvodi dio traženih rezervih dijelova EoL (End of life), te je ponudio zamjenske dijelove za stavke 1,2 i 3 tehničke specifikacije.

Također, ponuđač je popunio Obrazac za cijenu ponude koji je Ugovorni organ sačinio u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i članom 5. Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14 i 20/15) u kojem je u rubrici ukupna cijena po stavki bez PDV-a, popunio i cijenu za stavke 1,2, i 3 za koje je naveo da se više ne proizvode, te za koje je ponudio zamjenske dijelove.

Tehnička specifikacija je izrađena u skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama tehnička specifikacija mora omogućiti svim ponuđačima jednak i nediskirminirajući prisup nadmetanju.

U skladu sa članom 16. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja komisija za javnu nabavku, na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije. v

U skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama, prema definiciji, ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda može biti prihvatljiva (ako ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom) i neprihvatljiva (ako ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom).

Iz naprijed navedenih činjenica proizlazi da ponuda ponuđača tjnis telekom d.d. nije sačinjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije odnosno daje ista neprihvatljiva.

U skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ je dužan odbaciti ponudu kad ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. 

 

 

 

Dostaviti:

- Ponuđaču

- Web stranica BHANSA-e

- a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: