Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.01.2021. 07:27

(aukcija) Nabavka rabljenog trakastog elevatora sa integrisanim produžetkom trake

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

527-1-1-4-3-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB 4209372030004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elmedin Mujčić
Adresa Gornje Dubrave bb
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 745-610
Faks (035) 745-611
Elektronska pošta javne.nabavke@tuzla-airport.ba
Internet adresa www.tuzla-airport.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rabljenog trakastog elevatora sa integrisanim produžetkom trake

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rabljenog trakastog elevatora sa integrisanim produžetkom trake

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34960000-4 Oprema za aerodrome


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

153000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. , Gornje Dubrave bb, 75 270 Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.01.2021. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 000 Živinice
Datum i vrijeme 28.01.2021. 10:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: