Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.12.2021. 11:24

Nabavka bioloških i biološki sličnih lijekova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

273-1-1-232-3-185/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Daria Pajdaković
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4789105,73

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka bioloških i biološki sličnih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka bioloških i biološki sličnih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.1.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Navedeno u TD
Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Daria Pajdaković
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-153
Faks (051) 249-237
Elektronska pošta daria.pajdakovic@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Daria Pajdaković
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-153
Faks (051) 249-237
Elektronska pošta daria.pajdakovic@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

483367,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab rastvor za injekciju 1400 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168965,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa, koncentrat za rastvor za infuziju 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90893,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 600 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1705060,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

139776,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab - biološki sličan lijek indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa; koncentrat za
rastvor za infuziju 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44965,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Bevacizumab koncentrat rastvora za infuziju 100 mg i 400 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1859079,73

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.1.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2022. 11:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health Insurance Fund of Republika Srpska
UIN 4400965150008
Contact person Daria Pajdaković
Address Zdrave Korde 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 249-100
Fax number (051) 216-595
Email address fzors@zdravstvo-srpske.org
Website address www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Biological drugs

II 1.b. Description of the object of the contract

As in TD

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33600000-6 Pharmaceutical products


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 500 mg Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 1 17.1.2022.
2 Rituksimab rastvor za injekciju 1400 mg 1 17.1.2022.
3 Rituksimab indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog 1 17.1.2022.
4 Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 1 17.1.2022.
5 Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za 1 17.1.2022.
6 Rituksimab - biološki sličan lijek indikacija: teški oblik 1 17.1.2022.
7 Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za 1 17.1.2022.
8 Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za 1 17.1.2022.
9 Bevacizumab koncentrat rastvora za infuziju 100 mg i 400 mg 1 17.1.2022.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 500 mg Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 1 17.1.2022. 11:00
2 Rituksimab rastvor za injekciju 1400 mg 1 17.1.2022. 11:00
3 Rituksimab indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog 1 17.1.2022. 11:00
4 Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 1 17.1.2022. 11:00
5 Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za 1 17.1.2022. 11:00
6 Rituksimab - biološki sličan lijek indikacija: teški oblik 1 17.1.2022. 11:00
7 Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za 1 17.1.2022. 11:00
8 Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za 1 17.1.2022. 11:00
9 Bevacizumab koncentrat rastvora za infuziju 100 mg i 400 mg 1 17.1.2022. 11:00

 

 

Address and place As in TD

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: