Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.04.2022. 15:33

Nabavka bodipletizmografa sa mjerenjem difuzije za potrebe Službe za pulmologiju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-71-3-58/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bodipletizmografa sa mjerenjem difuzije za potrebe Službe za pulmologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku bodipletizmografa za potrebe Službe
za pulmologiju u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 51410000-9 Usluge instaliranja medicinske opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i instalacija opreme, edukacija osoblja, te puštanje u rad i testiranje opreme je franko Služba
za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka za predmet nabavke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Uslovi i način plaćanja: jednake mjesečne rate – minimalno 6 (šest), a maksimalno 12 (dvanaest) rata.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija ovjerena
od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a. Potvrda o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci, izdata od strane banke u
kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b. Bilans uspjeha za poslednju poslovnu godinu (2021. godinu), ovjeren od strane ponuđača. Bilans uspjeha mora biti
pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a. Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima (Dostaviti original dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti
stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude).
b. Katalog i/ili izvod iz kataloga proizvođača sa detaljnim specifikacijama predmetne robe. Potrebno je
dokazati ispunjenje svake minimalne tehničke zahtijevane karakteristike i iste obilježiti. Katalog ne mora biti
uvezan uz ponudu, ali ga ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Katalog ne mora
biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH.
v. Pismena Izjava ponuđača da u garantnom periodu prihvata sve intervencije: preventivno i redovno održavanje
sa rezervnim dijelovima, usluge servisa za sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način osim namjernim
mehaničkim oštećenjem i rezervne dijelove za otklanjanje kvarova bez novčane nadoknade za usluge, utrošeni
materijal i rezervne dijelove. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana
računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenog lica
ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija
ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
g. Pismena Izjava ponuđača o obezbjeđenju isporuke originalnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala, po
tržišnim cijenama na dan isporuke, u zavisnosti od potreba Ugovornog organa u periodu od najmanje 4 (četiri)
godine od datuma isporuke opreme koja je predmet ovog postupka javne nabavke. (Dostaviti original dokument koji
ne može biti stariji od 10 (deset) dana računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava mora biti potpisana i
ovjerena od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis.
Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
d. Pismena Izjava ponuđača da ima mogućnost radnog angažovanja minimum 1 (jednog) radnika-servisera koji mora
biti od strane proizvođača ponuđene opreme potpuno osposobljen za održavanje opreme iz predmeta javne
nabavke. Dokazi: kopija radne knjižice ili kopija ugovora o djelu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih
poslova, ugovora o dopunskom radu ili ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, ukoliko ta osoba nije zaposlena u
firmi koja je ponuđač, sa priloženim kopijama sertifikata izdatim od strane ovlašćenog trening centra
proizvođača da je radnik pohađao i uspješno završio obuku za servis aparata koji su predmet javne nabavke
(dostaviti kopije certifikata, s tim da ugovorni organ zadžava pravo da, ukoliko posumnja u vjerodostojnost istih,
zatraži original na uvid). Izjava ponuđača mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenog lica ponuđača
ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena
od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
đ. Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sa svim prilozima koji čine
sastavni dio Rješenja/Potvrde, da je ponuđena medicinska oprema registrovana u Bosni i Hercegovini, čiji rok
važnosti nije istekao (Dostaviti original dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od
3 (tri) mjeseca računajući od datuma dostavljanja ponude).
NAPOMENA: Ukoliko ponuđač dostavlja Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH od nekog
drugog privrednog subjekta da je ponuđeno medicinsko sredstvo koje nudi registrovano u Bosni i Hercegovini,
obavezan je uz to Rješenje da dostavi i original ovjerenu i potpisanu Izjavu od strane privrednog subjekta čije je
Rješenje dostavio, da mu je dao saglasnost za distribuciju ponuđenih proizvoda.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja izražen u broju jednakih mjesečnih rata 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.4.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.4.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, Doboj, Uprava
Bolnice
Datum i vrijeme 21.4.2022. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: