Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 13:40

(poništenje aukcije) Nabavka medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal), lotovi: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 12

Izvor: Akta.ba, 31.03.2022.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-1393-11/21

Datum: 29.3.2022.godine

 

Na osnovu člana 69. I. tačka b) i stav 2. tačka (a) i (e) (..SI. Glasnik BiH". broj 39/14). (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabavke medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal), objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-7-3-17/22 od 14.1.2022.godinc. i u SLglasniku Bili br: 3/22 od 21.1,2022.god i ne. na preporuku komisije za javne nabavke, direktor jc donio

 

ODLUKU

o poništenju dijela postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal) za lot-ove I. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10 I 12 u skladu s članom 69. sta\ 2. tačka a) Zakona ( nije

dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku). Postupak javne nabavke za lot 13 se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (d) Zakona (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva ).

 

II         

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

III        

Ova odluka slupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na web-stranici www.ukctuzla.ba.

istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom

70. stav 6. Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke medicinskog potrošnog materijala (urološki potrošni materijal) pokrenut je

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj :02-1393-1/21 od 24.12.2021. godine, putem

otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 8867-1-1-7-3-17/22 od

U. 1.2022.godine, i u Sl.glasniku Bil l br: 3/22 od 21.1.2022.godine. Predmetna nabavka je bila podijeljena

u lotove. Za LOT-ove 1.3.4, 5. 7. 8.9. 10 i 12 poništava se postupak u skladu s članom 69. stav 2. tačka a)

Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), za LOT 13 se poništava u skladu s

članom 6У. stav 2) tačka (d) Zakona (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva ), a kako je decidno

navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1393-8/21 od 23.3.2022.godine koji se dostavlja

ponuđačima uz ovu odluku.

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. I. tačka b) i stav 2. tačka (a) i (d) Zakona o javnim

nabavkama Bili (..SI. Glasnik BiH". broj 39/14). (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku pd 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: