Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 07:58

Nabavka i distribucija brendova unutar kategorije Prehrana

Izvor: Akta.ba, 01.04.2022.

Broj:NB00100000/12-PO/1/22

Datum: 01.04.2022. godine

 

Poziv za dostavljanje ponuda:

Nabavka i distribucija brendova unutar kategorije Prehrana

 

 

Poštovani,

U cilju realizacije nabavke i distribucije brendova unutar kategorije prehrana na 40 benzinskih stanica (u nastavku BS) Društva G - Petrol d.o.o. Sarajevo, pozivamo Vas da dostavite svoju pisanu ponudu.

Predmet Poziva za period važenja Ugovora od dvije godine je nabavka i distribucija brendova unutar kategorije Prehrana na 40 BS u sastavu Društva G - Petrol d.o.o. Sarajevo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Robne grupe obuhvaćene pozivom su:

•Slane grickalice

•Konditorski proizvodi

•Voda

•Sokovi sa voćnim sadržajem i ledeni čaj

•Gazirana pića

•Pakovana kafa, ledena kafa i kafa u kapsulama

•Pivo

 

U prilogu poziva dostavljamo Vam:

1.Osnovnu matricu asortimana - Potrebno je navesti nabavnu cijenu, redovni rabat na fakturi, vanfakturni rabat*. Ukoliko je došlo do izmjene barcode-a u odnosu na upisani u matrici, potrebno je navesti ispravan. U matrici osnovnog asortimana je navedena očekivana količina nabavke po artiklu.

2.Dopunska matrica asortimana - Potrebno je navesti artikle unutar navedenih robnih grupa za koji smatrate da bi na osnovu vašeg iskustva na tržištu trebalo da se nađu u asortimanu G-Petrola. Popuniti tačan naziv, barcode, nabavnu cijenu, redovni rabat na fakturi, vanfakturni rabat* i procjenu godišnjih količina.

3.Marketing plan - Slobodna forma (godišnja fiksna i/ili varijabilna marketing ulaganja po brendu).

Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 944 914 Faks: +387 33 942 099 e-mail: bih.g-petrol@nis.rs

Rješenje Općinskog suda u Sarajevu: 065-0-Reg-13-000726 Iznos ugovorenog i plaćenog kapitala 13.734.108,00

4.Specifikacija BS sa planom isporuka i podacima odgovornih komercijalista (e-mail adresa, kontakt telefon)

5.Komercijalna ponuda

6.Kvalifikacioni kriterijumi za učešće

*Vanfakturni rabat može biti iskazan na cjelokupan neto ostvareni promet za ponuđeni asortiman ili pojedinačno po brendu.

Ponuđač može da se prijavi na tender samo sa Osnovnom matricom i/ili samo sa Dopunskom matricom.

G-Petrol d.o.o. zadržava pravo da odabere samo jednog ili više dobavljača za navedeni asortiman. Jedan dobavljač može biti odabran za nabavku i distribuciju jednog i/ili više brendova, ali artikle unutar istog brenda može distribuirati samo jedan dobavljač čija ponuda u konačnici bude najpovoljnija za Društvo.

Uslovi za ponuđače:

1.Distribucija proizvoda do svake BS na osnovu porudžbenice u odgovarajućem formatu.

2.Proizvodi ograničenog roka trajanja, mogu se isporučivati sa minimumom 70% od preostalog roka trajanja označenog na deklaraciji

3.Rok isporuke je 48 sati od prijema narudžbenice.

4.100% povrat delistiranih artikala je obavezan, kao i 100% povrat robe pred istek roka trajanja.

5.U slučaju neisporučivanja poručene robe u dogovorenoj dinamici ili isporučivanja manjih količina od definisanih 90%, obračunavaju se penali u iznosu 10% od maloprodajne vrijednosti neiporučene robe.

6.Konačne cijene proizvoda dostavljene u ponudi ne mogu se mijenjati prvih 6 mjeseci, osim ukoliko do istih nije došlo do zbog promjena na tržištu uslijed povećanja cijena sirovina.

7.Ponuđač je dužan poslati obavijest o povećanju cijena te dostaviti novi cjenovnik najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih cijena i to elektronskim putem. Odstupanje je moguće samo u slučajevima više sile. Cjenovnik treba biti u excel formi i isključivo za asortiman koji je ulistan u G-Petrol d.o.o. Cjenovnik treba sadržavati sljedeće elemente: naziv artikla, barcode, stara nabavna cijena, nova nabavna cijena, redovni rabat na fakturi.

8.Podrška u merchandising-u, obilazak minimalno 2 puta mjesečno po BS.

9.Podrška u opremanju BS (police, stalci, marketing materijali itd.).

10.Marketing ulaganje na godišnjem nivou izraženo po brendu.

11.Mogućnost slanja faktura i ostalih dokumenata putem e-maila na centralnu adresu G-Petrol d.o.o. (digitalizacija faktura).

12.G-Petrol d.o.o. zadržava pravo da određene brendove ili artikle ulista samo na ograničen bro.

13. G-Petrol d.o.o. zadržava pravo da nakon probnog perioda prodaje od 6 mjeseci delistira artikle iz dopunske matrice asortimana ukoliko isti ne ostvare zadovoljavajuću prodaju.

Sa odabranim ponuđačem se potpisuje Ugovor na period od dvije godine sa mogućnošću produženja. Uslovi Ugovora se odnose isključivo na 40 BS i u slučaju širenja maloprodajne mreže isti će biti predmet dodatnih pregovora.

 

Prilozi koje je ponuđač obavezan dostaviti popunjene, ovjerene pečatom firme i potpisane od strane odgovornog lica:

1.Osnovnu i/ili dopunsku matricu

2.Komercijalnu ponudu

3.Marketing plan

4.Specifikacija BS sa planom isporuka

5.Komercijalna ponuda

6.Kvalifikacione kriterijume za učešće na tenderu

7.Ovjerenu izjavu principala ukoliko je dobavljač ovlašteni distributer brenda za tržište BiH

Ponuđači koji do sada nisu bili dobavljači G-petrol d.o.o. uz gore navedene dokumente, treba da dostave i sljedeće:

1.ID broj

2.PDV broj

3.Upis u sudski registar

4.Karton deponovanih potpisa

 

Postupak izbora dobavljača:

Nakon evaluacije ponuda, G-Petrol d.o.o. rangira ponude po brendu na osnovu cijena iz osnovne i/ili dopunske matrice asortimana, marketing ulaganja i ostalih uslova iz komercijalne ponude, te donosi Odluku o izboru dobavljača. G-Petrol d.o.o. zadržava pravo da obavi komercijalne pregovore sa jednim ili svim ponuđačima.

Po završetku komercijalnih pregovora, odabrani ponuđač/i i G-Petrol d.o.o. zaključuju Ugovor, kojim će definisati sve neophodne odredbe, koje su vezane za ispunjenje prava i obaveza obuhvaćenih datom ponudom.

Poslovna ponuda sa popunjenim prilozima dostavlja se u zapečaćenoj koverti. Na koverti navesti - Tender za nabavku i distribuciju brendova unutar kategorije Prehrana. Na koverti treba da postoji pečat pošiljaoca na preklopu i potpis kontakt lica, koje je poslalo ponudu, uz napomenu da se koverta ne otvara - „ne otvarati- tenderska dokumentacija".

Rok za dostavu ponude je 15.04.2022. godine do 16:30 h, na adresu:

G-Petrol d.o.o. Marka Marulića 2, lamela B 71 000 Sarajevo, Služba za prodaju DAS-a

 

Za svaku dalju komunikaciju i dodatne informacije možete se obratiti:

•Ajla Budimović - Rukovodilac službe za prodaju DAS 065/854-765 ili na e-mail ajla.budimovic@nis.eu

•Jasna Avdić - Kategori menadžer za prehranu i neprehranu 066/951-458 ili na e-mail jasna.avdic@nis.eu

S poštovanjem,

 

Direktor maloprodaje

Edina Biščević

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: