Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 09:17

(HR) Nabavka uređaja za magnetnu rezonancu

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.04.2022.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za snimanje pomoću magnetne rezonancije

2022/S 067-176749

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
Nacionalni registracijski broj: 47767714195
Poštanska adresa: Mirogojska cesta 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Slobodić
E-pošta: jslobodic@bfm.hr
Telefon: +385 914012132
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://bfm.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0013115
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Uređaj za magnetnu rezonancu

 

Referentni broj: 15/2022 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33113000 Oprema za snimanje pomoću magnetne rezonancije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Uređaj za magnetnu rezonancu

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 800 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33113000 Oprema za snimanje pomoću magnetne rezonancije
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja ugovora je Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Uređaj za magnetnu rezonancu

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta uređaja / Ponder: 30% / 30 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 60% / 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Postupak javne nabave se provodi u sklopu projekta „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“, KK.08.1.2.03.0036, sufinanciranog od st

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

4.1.1. Gospodarski subjekt mora biti upisan u odgovarajući sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Načini dokazivanja navoda iz točke 4.1.1.:

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta koji podnese najpovoljniju ponudu tražiti dostavu izvatka iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana; osim ako već posjeduje te dokumente.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: