Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 12:31

(poništenje aukcije) Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi), lotovi: 13, 14, 15, 18 i 21

Izvor: Akta.ba, 04.04.2022.

Broj: 02-1296-10/21 Datum: 29.3.2022.godine

 

Na osnovu člana 69 1. tačka b) i stav 2. tačka (a), (d) i (e) („SI. Glasnik BiH broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove l niverzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi). objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-239-3-285/21 od 31 12.2022.godine. i u SI.glasniku Bili br: 1/22 od 7.1.2022.godine. na preporuku komisije za javne nabavke, direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju dijela postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transftiziološki materijali i reagensi) za Lot-ove 13. 14, 15 i 21 u skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku).

Postupak javne nabavke za Lot 18 se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (e) Zakona(cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku ).

 

II        

Za i/vršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na \veb-stranici \vw\v ukctuzla.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuzioloŠki materijali i reagensi) pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02- 1296-1/21 od 29.11.2021. godine putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-239-3-285/21 od 31.12.2022.godine, i u Sl.glasniku BiH br 1/22 od 7.1.2022.godine. Predmetna nabavka je bila podijeljena u lotovc. Za Lot-ove 2, 13, 14. 15 i 21 se poništava postupak u skladu s članom 69. stav 2 tačka a) Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku), za Lot 18 postupak javne nabavke se poništava u skladu s članom 69, stav 2) tačka (e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku ), a kako je decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1296-7/21 od 25.3.2022.godine koji se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku.

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. I. tačka b) i stav 2. tačka (a) i (e) Zakona ojavnim nabavkama Bili (..SI. Glasnik Bili", broj 39/14). (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: