Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2022. 13:40

(aukcija) Nabavka rabljenog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. RAD doo Lukavac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1329-1-1-40-3-39/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB 4209472410009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Lalić
Adresa Partizanski put bb
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 554-439
Faks (035) 554-439
Elektronska pošta jprad@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - rabljenog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" doo Lukavac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - rabljenog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" doo Lukavac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 42415200-0 Radna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge "RAD" doo Lukavac, ul.
Partizanski put bb, 75300 Lukavac
Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:05


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Rabljeno specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. Rabljeno specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42415200-0 Radna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa, ul. Partizanski put bb, 75300 Lukavac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Kombinovana mašina za iskopavanje zemlje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. Kombinovana mašina za iskopavanje zemlje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42415200-0 Radna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište ugovornog organa, ul. Partizanski put bb, 75300 Lukavac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.06.2022. 11:05
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: