Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 13:52

(poništenje aukcije) Nabavka sitnog inventara

Izvor: Akta.ba, 07.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA   

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE        

INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

SARAJEVO    

 

Broj: JN01-16-11-45-/5/22 Datum:07.06.2022.godine

Na osnovu člana 69. stav (1] tačka (a] i člana 70. st. [1], (4) i (6] Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 12. stav (5) i [7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216-2/19 od 18.06.2020. godine i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216-5/19 od 01.07.2021. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke br. JN01-16-11-45-14/22 od 02.06.2022. godine, u postupku javne nabavke sitnog inventara za ugostiteljstvo, direktor Službe, uz saglasnost oba zamjenika, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke sitnog inventara za ugostiteljstvo, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku - član 69. stav [2] tačka a] Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odsjek za provođenje postupaka javnih nabavki i Odsjek za ugostiteljstvo.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. JN01-16-11-45-3/22 od 06.04.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 21.320,51 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-7-1-44-3-118/22 od 10.05.2022. godine, su objavljeni na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01-16-11-265/22 od dana 02.02.2022. godine.

Komisija za javne nabavke je dana 02.06.2022. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni  ponude JNO01-16-45-13/22 i Preporuku o poništenju postupka, br. JN01-16-11-45-14/22 u postupku javne nabavke sitnog inventara za ugostiteljstvo.

U postupku, po Zapisniku, je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno orgamzovala otvaranje ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući Zapisnik u kojima je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji b. eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je Preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nije dostavljena

nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Odluke BiH ("SIužbeni g»asnik ВiН", broj 39/14], odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Direktor: Dragan Šojić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: