Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 09:39

(HR) Nabavka opreme za biogeokemiju i analitičku jedinicu-odvojena nabave za Grupe 5, 13, 14

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Spektrometri

2022/S 112-314948

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Institut Ruđer Bošković
Nacionalni registracijski broj: 69715301002
Poštanska adresa: Bijenička cesta 54
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Alma Vereget
E-pošta: avereget@irb.hr
Telefon: +385 14571422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.irb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0023135

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: znanstveno istraživačka djelatnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Oprema za biogeokemiju i analitičku jedinicu-odvojena nabave za Grupe 5,13,14

 

Referentni broj: 02.178

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38433000 Spektrometri

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Znanstvena oprema za biogeokemijsku i analitičku jedinicu

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 18 651 350.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 5. Potenciostat/Galvanostat

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38433000 Spektrometri

38430000 Aparati za detekciju i analizu

38434000 Analizatori

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Institut Ruđer Bošković Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava Potenciostata/Galvanostata

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Svi elektrokemijski uređaji i elektrodni sustavi su od istog proizvođača / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 322 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 120

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu(O-ZIP) KK.01.1.1.11.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 13. Ionski kromatograf

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38433000 Spektrometri

38432200 Kromatografi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Institut Ruđer Bošković Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Ionski kromatograf

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na uređaj / Ponder: 10

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na supresor / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 120

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu(O-ZIP) KK.01.1.1.11.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 14. Spektrofluorometar

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38433000 Spektrometri

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Institut Ruđer Bošković Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Spektrofuorometar

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Hlađeni detektor / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Osjetljivost: omjer signal/šum / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme mjerenja cijelog spektra fluorescentne emisije u spektralnom rasponu / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 50

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 384 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 120

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu(O-ZIP) KK.01.1.1.11.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost gospodarskog subjekta za obavljanje profesionalne djelatnosti (članak 257. ZJN 2016) – za sve Grupe

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova

poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje

profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar) za sve gospodarske subjekte u ponudi,

osim subjekata na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt.

Sukladno članku 262. ZJN 2016, Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to

potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o

nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti

izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom

elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od

gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili

dokaza.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je

podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane

popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

kako je navedeno u DON-u

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 11/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 11/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Kako je navedenou DON-u

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

08/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: