Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 10:02

(HR) Nabavka reagenasa za laboratorij

Izvor: Official Journal of the European Union, 14.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi

2022/S 113-317854

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0023368

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

REAGENSI ZA LABORATORIJ

 

Referentni broj: 009-024-10-2022-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33696500 Laboratorijski reagensi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: REAGENSI ZA LABORATORIJ

Predmet nabave je nabava reagensa za laboratorij sukladno Troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi. Troškovnik se sastoji od 7 (sedam) tablica raspoređenih po listovima MS Excel dokumenta. Unutar svakog lista MS Excela reagensu su raspoređeni po analizatorima. Ponuditelj treba ponuditi jediničnu cijenu pakiranja prema definiranom broju pakiranja. Okvirna godišnja količina pakiranja navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije na uređajima koji su u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb Zapad.

CPV: 33696500-0

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 720 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696500 Laboratorijski reagensi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je: REAGENSI ZA LABORATORIJPredmet nabave je nabava reagensa za laboratorij sukladno Troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi. Troškovnik se sastoji od 7 (sedam) tablica raspoređenih po listovima MS Excel dokumenta. Unutar svakog lista MS Excela reagensu su raspoređeni po analizatorima. Ponuditelj treba ponuditi jediničnu cijenu pakiranja prema definiranom broju pakiranja. Okvirna godišnja količina pakiranja navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije na uređajima koji su u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb Zapad.CPV: 33696500-0

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke: / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 720 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 11/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 11/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

Mjesto:

 

GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU, AVENIJA DUBROVNIK 15/I. KAT, dvorana 101, Zagreb

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

09/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: