Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 12:58

(poništenje aukcije) Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuziološki materijali i reagensi), lotovi: 8, 19, 22, 31, 35, 36, 51, 60, 64, 65, 67, 68. 73, 75, 76, 79 i 87

Izvor: Akta.ba, 08.06.2022.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj: 02-1311-13/21 Datum: 8.6.2022.godine

 

Na osnovu člana 69. 1. tačka b) i stav 2. tačka (a), (d) i (e) (,,S1. Glasnik BiH". broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki), objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-4-3- 7/22 od 10.1.2022.godine, i u SI.glasniku Bil i br: 2/22 od 14.1.2022.godine, na preporuku komisije za javne nabavke, v.d. direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju dijela postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki) za LOT-ove: 8, 19, 22, 31, 35, 36, 51, 60, 64, 65, 67, 68. 73, 75, 76, 79 i 87 u skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku).

Postupak javne nabavke za LOT-ove: 50 i 83 se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (d) Zakona (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva ).

Postupak javne nabavke za LOT 74 se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku ).

 

II         

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

III       

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web-stranici wvvw.ukctuzla.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (transfuzioioški materijali i reagensi) pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1296-1/21 od 29.11.2021. godine putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867- 1-1-239-3-285/21 od 31.12.2022.godine, i u Sl.glasniku BiH br: 1/22 od 7.1.2022.godine. Predmetna nabavka je bila podijeljena u lotove. Za LOT-ove: 8. 19. 22, 31. 35, 36, 51. 60. 64. 65. 67, 68. 73, 75. 76, 79 i 87 se poništava postupak u skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), za LOT-ove: 50 i 83 postupak javne nabavke se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (d) Zakona (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva ), za LOT 74 postupak javne nabavke se poništava u skladu s članom 69. stav 2) tačka (e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu

nabavku ), a kako je decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1311-10/21 od 6.6.2022.godine koji se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku.

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. 1. tačka b) i stav 2. tačka (a), (d) i (e) Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. Glasnik BiH"', broj 39/14)? (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti: 1 х Ponuđačima 1 х Komisiji za nabavke I х a/a

m.k.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: