Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 11:35

(poništenje aukcije) Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila, lot 1

Izvor: Akta.ba, 15.06.2022.

Broj: 03-03-01-782/22

Sarajevo, 15.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2., tačka a. i člana 70. stav l.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-01-1-1) od 07.10.2021. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 21-1/2022/4 od 15.06.2022. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

 

- o poništenju postupka javne nabavke -NABAVKA SIGURNOSNIH I OSTALIH VENTILA JN 21/2022

 

LOT 1 - NABAVKA SIGURNOSNIH VENTILA

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke JN 21-1/2022 - Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila / LOT 1 -Nabavka sigurnosnih ventila u skladu sa članom 69. tačka 2) stav e). Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-604/22 od 20.05.2022. godine

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-110-3-82/22 poslato je na objavu dana 20.05.2022. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 20.05.2022. godine u 14:48 sati.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-605/22 od 20.05.2022. godine.

 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 19 (devetnaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba).

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigla sljedeća ponuda:

 

1.„ POLIKO-INTERNACIONAL " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2899/22, datum 13.06.2022. godine u 08:35 sati.

 

Komisija za javnu nabavku je, dana 15.06.2022. godine, dostavila preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 21-1/2022/5 od 15.06.2022. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 21-1/2022/4 od 15.06.2022. godine i zapisnikom o pregledu ponuda broj: 21-1/2022/3 od 15.06.2022. godine, u postupku javne nabavke JN 21/2022 - Nabavka sigusnosnih i ostalih ventila / LOT 1 - Nabavka sigurnosnih ventila.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled pristigle ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan).

 

-da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

 

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

 

-da je ponuda ponuđača: „ POLIKO - INTERNACIONAL " d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.

 

-da nema neprihvatljivih ponuda.

 

-da je vrijednost dostavljene ponude bez PDV - a: 57.690,00 KM.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e-aukcije, ali shodno članu 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e - aukcije („ Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e - aukcija se ne može zakazati i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku konstatovala da se u predmetnom postupku e - aukcija ne može zakazati i daje ponuđena cijena prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, te shodno članom 69. tačka 2). stav e) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava postupak nabavke JN 21/2022 - Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila / LOT 1 - Nabavka sigurnosnih ventila.

 

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-01-1-1) od 07.10.2021. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj fonni i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

 

1. Službi nabavke a/a

2.Ponuđaču: „POLIKO-INTERNACIONAL" d.o.o. Sara.

3.web stranica preduzeća

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: