Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 09:34

(HR) Nabavka motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Izvor: Official Journal of the European Union, 17.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2022/S 116-324641

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Denis Žužić
E-pošta: denis.zuzic@voda.hr
Telefon: +385 16307392
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.voda.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0023826

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

 

Referentni broj: OP 2022/307

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34100000 Motorna vozila

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom

vrijednosti na razdoblje od 48 mjeseci.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Terensko vozilo niže klase

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000 Motorna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Hrvatske vode, Savska cesta 100c, Hrušćica, Ivanja Reka

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkomvrijednosti - Terensko vozilo niže klase

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat“ za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne – maksimalno 50 % na ugovorenu ukupnu kilometražu / Ponder: 5

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Osobno vozilo niže klase

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000 Motorna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Hrvatske vode, Savska cesta 100c, Hrušćica, Ivanja Reka

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkomvrijednosti - Osobno vozilo niže klase

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat“ za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne – maksimalno 50 % na ugovorenu ukupnu kilometražu / Ponder: 5

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Osobno vozilo srednje klase

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000 Motorna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Hrvatske vode, Savska cesta 100c, Hrušćica, Ivanja Reka

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkomvrijednosti - Osobno vozilo srednje klase

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat“ za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne – maksimalno 50 % na ugovorenu ukupnu kilometražu / Ponder: 5

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Osobno vozilo srednje klase

 

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000 Motorna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Hrvatske vode, Savska cesta 100 c,Hrušćica, Ivanja Reka

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkomvrijednosti - Osobno vozilo srednje klase

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat“ za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne – maksimalno 50 % na ugovorenu ukupnu kilometražu / Ponder: 5

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Lako dostavno vozilo N1

 

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000 Motorna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Hrvatske vode, Savska cesta 100 c,Hrušćica, Ivanja Reka

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkomvrijednosti - Lako dostavno vozilo N1

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat“ za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne – maksimalno 50 % na ugovorenu ukupnu kilometražu / Ponder: 5

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući

registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 18/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 18/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

13/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: