Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 09:56

(HR) Nabavka kruha, peciva, krušnih proizvoda i kolača

Izvor: Official Journal of the European Union, 20.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

2022/S 117-329775

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zlatko Logožar
E-pošta: zlogozar@mup.hr
Telefon: +385 13788867
Telefaks: +385 13788826
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://mup.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://mup.gov.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024254

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

Referentni broj: 97/2022

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15810000 Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15810000 Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0 Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Zagreb i Valbandon pored Pule

II.2.4)Opis nabave:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: K1 - prema Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K2 - prema Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K3 - prema Dokumentaciji o nabavi / Ponder: 10%

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15810000 Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR036 Istarska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Valbandon pored Pule

II.2.4)Opis nabave:

Kruh, peciva i krušni proizvodi

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: K1 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K2 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K3 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Kruh, peciva, krušni proizvodi i kolači

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15810000 Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR036 Istarska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Valbandon pored Pule

II.2.4)Opis nabave:

Kolači

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: K1 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K2 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: K3 - prema DON-u / Ponder: 10%

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 100 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 25/10/2022

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

MUP RH, Zagreb, Ilica 335, Sektor za nabavu, objekt 1, 1. kat, dvorana 218

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Anđelko Lovrić

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/06/2022

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: