Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 10:00

(HR) Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisa poljoprivrednih adaptiranih traktora

Izvor: Official Journal of the European Union, 20.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi strojeva za šumarstvo

2022/S 117-329774

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dragana Draženović
E-pošta: dragana.drazenovic@hrsume.hr
Telefon: +385 98453738
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.hrsume.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024227

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi i usluge servisa poljoprivrednih adaptiranih traktora

Referentni broj: DIR-2022-168

II.1.2)Glavna CPV oznaka

16820000 Dijelovi strojeva za šumarstvo

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Dobava i isporuka originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete ( prva ugradnja) i servis za poljoprivredne adaptirane traktore marke:

Valtra, Belarus, Zetor i Mc Cormick .

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1_Rezervni dijelovi i servis traktora VALTRA

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

16820000 Dijelovi strojeva za šumarstvo

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Točka 2.5. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i isporuka originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete ( prva ugradnja) i servis za poljoprivredne adaptirane traktore markeValtra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4 DoN / Ponder: Točka 6.4 DoN

Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4 DoN / Ponder: Točka 6.4 DoN

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2_Rezervni dijelovi i servis traktora_BELARUS

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

16820000 Dijelovi strojeva za šumarstvo

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Točka 2.5 DoN

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i isporuka originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete ( prva ugradnja) i servis za poljoprivredne adaptirane traktore marke BELARUS

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4 DoN / Ponder: Točka 6.4 DoN

Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4 DoN / Ponder: Točka 6.4 DoN

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3_Rezervni dijelovi i servis traktora _ZETOR

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

16820000 Dijelovi strojeva za šumarstvo

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Točka 2.5

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i isporuka originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete ( prva ugradnja) i servis za poljoprivredne adaptirane traktore marke ZETOR

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4 / Ponder: Točka 6.4

Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4 / Ponder: Točka 6.4

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4_Rezervni dijelovi i servis traktora _Mc CORMICK

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

16820000 Dijelovi strojeva za šumarstvo

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Točka 2.5 DoN

II.2.4)Opis nabave:

Dobava i isporuka originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova usporedivo jednake kvalitete ( prva ugradnja) i servis za poljoprivredne adaptirane traktore marke Mc CORMIC

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4 / Ponder: Točka 6.4

Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4 / Ponder: Točka 6.4

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 25/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Kneza Branimira 1, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/06/2022

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: