Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 15:44

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke didaktičkih setova za učenike prvog razreda OŠ Sveti Sava Gacko

Izvor: Akta.ba, 06.06.2022.

Broj: 02-054-39/22

Datum: 06.06.2022. godina

 

Na osnovu člana 17. stav (1) i člana 90. Zakona o Javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH", broj 39/14) i člana 67. Statuta Opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko" br. 5/17 i 1/19) i člana 12. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (Službeni glasnik opštine Gacko" br. 3/16) Načelnik Opštine Gacko d o n o s i

 

POSEBNU O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke roba Nabavka didaktičkih setova za učenike prvog razreda OŠ „Sveti Sava" Gacko

- DIREKGNI SPORAZUM -

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba: Nabavka didaktičkih setova za učenike prvog razreda OŠ „Sveti Sava" Gacko.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 1.700,00 KM (hiljadusedamstotina i 00/100KM).

Za sprovođenje javne nabavke obezbijeđena su sredstva u Budžetu opštine Gacko. Budžetska pozicija 41299.

Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke: 02-054-39/22. 

 

Član 2.

Pismeni zahtjev sačiniće Stručna služba, u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najnnža ii jena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće Stručna služba

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENjE

Pri donošenju Odluke, Načelnik opštine Gacko se posebno rukovodio činjenicom da je vrijednost predložene nabavke realno procijenjena na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka. Nabavka je pokrenuta Posebnom odlukom iz razloga što je proces izrade Plana javnih nabavki u toku.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: