Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:24

(poništenje aukcije) Nabavka pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV DNA iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika)

Izvor: Akta.ba, 20.06.2022.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-217-6/21 Datum, 15.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 69. 1. tačka b) i stav 2. tačka (a) (..SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabavke kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika), objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-91-3-111/22 od 23.05.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj: 34/22 od 27.05.2022. godine, na preporuku komisije za javne nabavke, VD direktora je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se postupak javne nabavke kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika) u skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona (nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku).

 

II         

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

III       

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na vveb-stranici www.ukctuzla.ba. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke kitova, pribora i potrošnog materijala za testiranje visokorizičnih HPV iz direktnog uzorka (in vitro dijagnostika) pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1310-1/21 od 03.12.2021. godine, Odlukom o izmjenama Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1310-1-1/21 od 25.04.2022. godine putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-91-3-111/22 od 23.05.2022. godine i u Službenom glasniku BiH broj: 34/22 od 27.05.2022. godine. Postupak se poništava u skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona ( nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku). Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. 1. tačka b) i stav 2. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Dostaviti:        

1 х Komisiji za nabavke 1 х a/a

J.T.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: