Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:26

(poništenje aukcije) Nabavka medicinskog osteosintetskog materijala - Totalna bescementna proteza kuka

Izvor: Akta.ba, 20.06.2022.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinićki cenla' Tu?lA

 

Broj: 02-226-6/22 Datum: 16.6.2022.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. („SI. Glasnik BiH", broj 39/14). (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst), u otvorenom postupku javne nabavke medicinskog osteosintetskog materijala- Totalna bescementna proteza kuka, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-45-3-71/22 od 4.3.2022.godine, na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Filijala Mostar broj: JN2-03-07-1-913-8/22. VD direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke medicinskog osteosintetskog materijala- Totalna bescementna proteza kuka u skladu s članom 69. stav 3) Zakona (Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke).

 

II         

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

III       

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web-stranici w\v\v.ukctuzla.ba. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke medicinskog osteosintetskog materijala- Totalna bescementna proteza kuka pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:02-226-1/22 od 24.2.2022. godine putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-45-3-71/22 od 4.3.2022.godine. Nakon javnog otvaranja ponuda održanog dana 1.4.2022. godine u 12:00 sati, ugovorni organ je zaprimio Žalbu na Tendersku dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabavke. Ugovorni organ je u skladu s članom 100. stav 5) zaprimljenu žalbu proslijedio URŽ-u sa Izjašnjenjem o žalbi broj: 02-226-5/22 od 6.4.2022. godine, te obustavio postupak javne nabavke, o čemu je obavijestio sve zainteresovane ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Nakon toga. Ugovorni organ je zaprimio Rješenje Ureda za razmatranje žalbi Filijala Mostar broj: JN2-03-07-I-913-8/22. kojim se poništava Tenderska dokumentacija predmetnog postupka javne nabave, zajedno sa Obavijesti o nabavi broj: 867-1-1-45-3-71/22 od 4.3.2022.godine. U vezi s tim. postupak se poništava u skladu s članom 69. stav 3) Zakona (Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke).

Shodno naprijed navedenom, obzirom da je Rješenje Ureda za razmatranje žalbi Filijala Mostar broj: JN2- 03-07-1-913-8/22 konačan upravni akt, a primjenom člana 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

Dostaviti:

1 х web

1 х a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: