Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 13:27

(aukcija) Nabavka klima uređaja i pročišćivača vazduha

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-1-1-135-3-183/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nikola Ćulum
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Klima uređaji i pročišćivač vazduha

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2022. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za otvaranje tendera na drugom spratu Uprave Preduzeća u Banja Luci
Datum i vrijeme 13.7.2022. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nikola Ćulum
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-046
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta nikola.culum@postesrpske.com
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Klima uređaji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske

III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69725,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene na specifikaciji koja ja zakačena na portalu AJN BiH gdje i ova TD dokumentacija, i sastavni je dio ovog
predmeta.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2022. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2022. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Pročišćivač vazduha

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske

III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene na specifikaciji koja ja zakačena na portalu AJN BiH gdje i ova TD dokumentacija, i sastavni je dio ovog
predmeta.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2022. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2022. 10:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: