Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 14:18

(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8581-7-1-56-3-6/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNI SUD BIHAĆ
IDB/JIB 4263131710009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Suzana Čustović
Adresa 5. Korpusa bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 222-201
Faks (037) 222-566
Elektronska pošta ksud-bihac@pravosudje.ba
Internet adresa https://ksud-bihac.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe suda (koverte, papir A4, sudijski dnevnici, fascikle, markeri, obrasci M4, M8,
omoti za sudske spise, selotejp, ljepilo gumene vezice)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 22458000-5Materijal štampan po narudžbi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

8500 kom koverti, 4000 kom omota za spise, 195 risa A4 papira, 15 dnevnika za sudove, 50 fascikli, 30 markera, 10 obrazaca
M4, 10 obrazaca M8, 30 komada selotejpa, 2 ljepila i 2 kg gumenih vezica.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratno

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

trezorsko poslovanje

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto 5. Korpusa bb, Bihać
Datum i vrijeme 12.07.2022. 09:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: